42 nye lærlinger i kommunen

Vi trenger flere ansatte i Drammen kommune i årene fremover. Ansatte som er gode fagfolk innen sine oppgaver. Drammen har nå en offensiv strategi for å knytte til seg nye medarbeidere. I dag fikk jeg hilse på 40 av dem. Vi har anmodet fylkeskommunen om å opprette flere plasser for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fordi vi trenger dem.

I mitt innlegg til lærlingene sa jeg:

Velkommen som nye lærlinger i Drammen kommune
Bystyret har vedtatt å øke antallet lærlinger i Drammen kommune. Hvert år fra 2017 til 2020 skal det opprettes minst 20 nye lærlingplasser i tillegg til de vi har. Det betyr 80 nye plasser og en økning fra 49 i 2016 til 129 i 2020. Det er en økning på omlag 265 prosent. Det må sies å være et krafttak. Flere lærlinger i kommunen gir bedre rekruttering med god kompetanse. Dere er flere lærlinger i dag enn planlagt økning. Det er fordi vi trenger flere raskere.

Trenger å rekruttere nye fagfolk
De fleste lærlingplassene i kommunen i dag er innenfor helsefagarbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er også innenfor disse fagene at økningen vil komme de neste årene, og det er særlig her kommunen har et rekrutteringsbehov.

Kommunen trenger lærlinger og gode medarbeidere. Som eksempel kan nevnes at SSB har beregnet at det vil være en underdekning på om lag 46 000 helsefagarbeidere i 2030, på landsbasis. Både denne yrkesgruppen og barne- og ungdomsarbeidere står foran et generasjonsskifte de nærmeste årene, siden mange nærmer seg pensjonsalder. Dette vil Drammen kommune møte offensivt.

Prioriterer faglært arbeidskraft
Bystyrets vedtak ble gjort for å møte denne situasjonen. Kommunen vil trenge mange nye, kompetente medarbeidere for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Når det gjelder skoler og barnehager ønsker bystyret dessuten å øke kvaliteten og medarbeidernes kompetanse. På sikt skal ufaglært arbeidskraft erstattes av faglærte ansatte.

Kamp om arbeidskraften
Som en viktig samfunnsaktør og byens største arbeidsplass har Drammen kommune også et ansvar for å tilby læreplasser innenfor viktige tjenesteområder til ungdommer bosatt i Drammen. Fagopplæring bidrar til opplæring og sysselsetting av ungdom og til å sikre kvalitet og kompetanse i de kommunale tjenestene.

I dag fikk jeg ønske lærlingene velkommen. Vi trenger dem.
SSBs beregninger tilsier at det i fremtiden vil bli kamp om arbeidskraften, også i offentlig sektor. Kommunen må derfor ha en aktiv rekrutteringspolitikk og fremstå som en trygg og interessant arbeidsplass. En velfungerende lærlingordning vil være et konkurransefortrinn.

Det å beherske et fag gir stolthet og autoritet, og denne kompetansen inngir respekt hos oss vanlige folk. I dag er det 42 nye lærlinger som skal begynne i lære. Som ordfører jeg veldig glad for det.

Det er flere ting som kjennetegner Drammen kommune som arbeidplass:
• Drammen kommune er kjent for å ha en profesjonell og dyktig organisasjon.
• Drammen kommune er en av de største arbeidsplassene i Buskerud, og jeg er stolt av våre nær fire og et halvt tusen ansatte.
• Hele 3 360 av disse jobber innenfor helse, sosial og omsorg og i barnehage og skole.

Det viktigste oppdraget vi har som kommune er å sørge for at byens 68 000 innbyggere har tilgang til grunnleggende velferdsgoder av høy kvalitet gjennom hele livet, så som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg. Disse tjenestene vil det være behov for i all overskuelig fremtid.

Drammen kommune har hatt lærlinger i 22 år, så vi har lang erfaring med å rekruttere medarbeidere på den måten.

Vet dere at cirka 3 000 av dagens drammensere er over 80 år gamle. Om 20 år vil dette ha økt til 6 000. Det sier noe om hvordan vi må utvide og utvikle kommunens tjenester. På det tidspunktet vil dere vær rundt 40 år gamle, sånn pluss minus, og forhåpentligvis fortsatt i full vigør som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller i mediagrafikerfaget ved en eller annen avdeling i Drammen kommune.

Drammen er en by i vekst og det vil være et stort behov for den kompetansen dere får dere i læretiden Vi trenger dere og jeg håper at dere vil velge Drammen kommune som arbeidsplass når dere får fagbrev.

Dagens lærling er morgendagens fagfolk. Vi trenger dem.
Som lærling i Drammen kommune kan vi tilby deg en solid yrkesopplæring som fører til fagbrev. Du vil få kurs og variert praksis på ulike arbeidssteder. Det vil være faste og dyktige instruktører som har ansvaret for faglig oppfølging og veiledning under læretiden tid.

I læretiden skal dere først og fremst bli kjent med helse, sosial og omsorg, barnehage og skole og mediagrafikerfaget hvor dere vil tilegne dere kunnskap og kompetanse. Men vi vet at dere også underveis i læretiden vil gi mye tilbake til arbeidsplassen.

Veilederne deres vil være allerede faglærte medarbeiderne i kommunen og disse vil få nye utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom å være veiledere. En godt fungerende lærlingordning er også med på å skape et positivt omdømme og et bedre grunnlag for at kommunen kan rekruttere enda flere dyktige medarbeidere. Som lærlinger er dere flotte ambassadører for kommunen.

Jeg ønsker dere velkommen til Drammen kommune og til helse, sosial og omsorg, skole og barnehage og den nye multimedieenhet i kommunen.

Lykke til med to år som lærling. Jeg håper at denne tiden blir både lærerik og inspirerende og at dere blir kjent med mange av våre dyktige medarbeidere.

Takk for oppmerksomheten.

Blogglisten hits

2000 medarbeidere som jobber for våre barn og unge

I dag hadde vi samling for 2000 ansatte i skole, barnehage og oppvekst. Drammenshallen var stedet. Det ga meg en anledning til å takke for den solide jobben våre ansatte gjør for å utvikle Drammensskolen. Gi våre barn og unge en best mulig start på livet.

Dette er det jeg sa i dag

Kjære alle sammen!

Kick-off i Drammenshallen med 2000 medarbeidere.
Jeg blir veldig glad når jeg ser dere – 2000 ansatte i Drammen kommune – samlet her i Drammenshallen. Her ser du et bilde fra i fjor, da hadde vi første storsamling.

Det er dere som får frem de gode resultatene. Tusen takk for jobben du gjør! Dere står på for at vi skal lykkes med læringsløpet fra 0 til 18, og dere utgjør en positiv forskjell i barn og unges liv. Vi ser resultatene.

Det er ekstra hyggelig at jeg også i år kan ønske velkommen til gode samarbeidspartnere og gjester – og snart nye medarbeidere i ny kommune – fra Nedre Eiker og Svelvik kommuner.

I dag skal vi dele erfaringer, bli motivert og engasjert i et miljø det knapt finnes maken til i Norge. Og hvilken ramme!

Jeg håper denne dagen ikke bare vil gi dere inspirasjon i dag, men også gi dere påfyll, slik at dere i etterkant kan drøfte og sette ord på hva dere lærte her i dag – og som vil være viktig å ta med seg i videre realisering av Læringsløp Drammen.

Drammen høster stor anerkjennelse for det arbeidet vi gjør innenfor barnehage, skole og oppvekst. Til daglig er det kanskje ikke så mange av dere som tenker over det.
Som ordfører blir jeg veldig stolt av alle de positive tilbakemeldingene jeg får fra nøkkelpersoner og ledere i politikken, i forvaltningen og andre steder for det arbeidet du gjør.

Du lurer sikkert på hva disse tilbakemeldingene går ut på. Jeg skal gi deg noen eksempler:

– Det første jeg vil trekke frem er at Drammen svært ofte blir trukket frem på nasjonale konferanser og på andre nasjonale møtearenaer. Årsaken til det er at man ønsker å vise til Drammen, når gode praksissvar på nasjonale ambisjoner skal forklares og eksemplifiseres. I tillegg får rådmannen og vi folkevalgte mange forespørsler om foredrag. De ønsker å få innblikk i hva vi gjør i Drammen – fordi det gir resultater. Vi er gode på byutvikling – men vi er også gode på oppvekst.

– Det andre jeg vil trekke frem er at Drammen både påvirker og inspirerer nasjonale beslutningstakere. Både Norges Beste-satsingen og Læringsløp Drammen høster anerkjennelse for den helhetlige satsingen på barn og unge, og ikke minst ambisjonen om å realisere alle barn og unges fulle potensial i et nært samspill mellom barnehage, skole og oppvekst.

Den nye Stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen har mange gjenkjennende elementer fra Læringsløp Drammen, og det er vi selvsagt glade for. Vi er glad for at vi kan lære bort. Det er eksempelvis bare hyggelig at langt over 300 av landets 428 kommuner kopierte drammensskolens digitale strategiske plattform.

– Det tredje jeg vil trekke frem er at Drammen går i front for å styrke barn og unges oppvekstvilkår. Vi utfører ikke bare nasjonal utdannings- og oppvekstpolitikk, vi er med og former den også.

Med Læringsløp Drammen satser vi tungt på barn og unges kompetansegrunnmur, og så satser vi sterkt på forsterkningstiltak. Vårt arbeid med sommerskole, aktivitetsskole, gratis barnehage og Ung 11 blir lagt merke til for å si det forsiktig, og det som kjennetegner vårt arbeid i Drammen er at vi klarer å ha høy kvalitet i det vi gjør selv når etterspørselen er stor.

Ta sommerskolen som et eksempel. Her startet vi i 2014 med 300 elever. Nå i 2017 hadde vi ca 1600 elever. Tilbudet er utvidet mht til elevgrupper og innhold, og den høye kvaliteten er ivaretatt. Svært fornøyde elever og foresatte taler sitt tydelig språk. Vi leverer.

Ta anerkjennelsen til dere – for dere har en betydelig aksje i den – og bruk tilbakemeldingen som en inspirasjon til videre arbeid.
Jeg vet dere er opptatt av beste praksis og ny neste praksis som potensielt kan bli ny beste praksis. Det er slik dere hele tiden klarer å utvikle kvaliteten i det arbeidet dere gjør hver for dere og i fellesskap.

Det er flere grunner til at vi ligger i front. Jeg er helt sikker på at jeg har hele bystyret med meg når jeg sier at: hovedårsakene til at vi klarer å ligge i front hviler tungt på at vi har høye ambisjoner på vegne av alle barn og unge. I tillegg har Drammen også høye ambisjoner på vegne av alle våre ansatte og ledere.

– På kompetansesiden har vi et kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst som styrker virksomhetenes forutsetninger til å lykkes med sine læringsoppdrag. I Læringsløp Drammen sier vi at «ingen kan stå, eller skal stå alene med sine utfordringer», og kompetanse er nøkkelen. Akkurat nå vet jeg at kompetansesenteret jobber iherdig med å styrke språkkompetansen for pedagogiske medarbeidere, en ny plan for digitalisering og utvikling av barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse er under utarbeidelse og kompetansesenteret ruster seg til å jobbe enda tettere mot oppvekstsektoren fremover

– Høye ambisjoner gjør at vi også har gått inn i flere utviklings- og forskningsprosjekter i barnehage, skole og oppvekst – sammen med ledende forskere nasjonalt og internasjonalt. Mange av prosjektene er støttet av Norges Forskningsråd, og her er det et svært trangt nåløye for å få økonomisk støtte.

• Lekbasert læring (styrke barnas kompetanse i barnehagen),
• 1+1-prosjektet (styrke matematikklærerens matematikkundervisning),
• lærerspesialister (ekspertlærere gir veiledning til kollegaer),
• KOBA (skolering av barnevernansatte med vektlegging av utdanningsforsking og risikoutsatte barn),
• Bedre Helse (styrking av ungdommers sosiale og emosjonelle kompetanse)

er alle eksempler samarbeidsprosjekter der Drammen er med og utvikler kunnskap og ferdigheter som vil svært relevant og viktig for oss selv, men også i høyeste grad for andre kommuner og nasjonale utdanningsmyndigheter

– I oppvekstområdet satser vi tungt på forebygging og lavterskeltiltak for risikoutsatte barn og deres familier, og jeg er svært glad for at senter for oppvekst nå ser kritisk på sammenhengen i alle forebyggings- og lavterskeltiltak slik at barn og unge og deres familier får riktig hjelp til rett tid.
• Familiehjelpen,
• levekårstemaet,
• tidlig-inn-teamet
• og læringsmiljøteamet
gjør alle en flott jobb hver for seg, og så er det viktig at barn, unge og deres familier opplever at tjenestetilbudet henger godt sammen. Skal våre brukere oppleve helhet og sammenheng, er det en forutsetning at vi arbeider aktivt med det i egne rekker også. Og det gjør vi.

Jeg vet det er mye å glede seg til, og som ordfører gleder jeg meg – sammen med deg – til å være med å utvikle Læringsløp Drammen videre frem mot 2020.

I Drammen jobber vi som et stort lag der politikere, rådmann, ledere og ansatte jobber tett sammen for å oppnå gode resultater. Det skal vi fortsette å gjøre i årene som kommer fordi det gir resultater.

Eller for å si det med setningen vi ofte bruker: Hardt, målbevisst arbeid over tid gir resultater.

Da gjenstår det for meg å ønske deg lykke til med årets Kick Off.

Takk for oppmerksomheten.

Blogglisten hits

Færre bostedsløse i Drammen

I 2012 ble det registrert om lag 6 300 bostedsløse på landsbasis, 129 av dem i Drammen. Siden da har cirka 2 400 av disse fått seg et hjem, og 54 av dem er bosatt her i byen. Det viser at vi er på rett vei. Det viser samtidig at vi har et stykke igjen å gå.

Husbanken har siden 1996 jevnlig fått kartlagt situasjonen for bostedsløse i Norge. Det er Norsk institutt for by- og regionforskning som gjennomfører undersøkelsene.

Regiondirektør i Husbanken, Margot Telnes, skriver i et innlegg i Drammens Tidende at systematisk og helhetlig boligsosialt arbeid over flere år har gitt positive resultater i norske kommuner. De siste fire årene har en

Det boligsosiale arbeidet i Drammen gir resultater.
rekke kommuner på Sør-Østlandet hatt en stor nedgang i antall bostedsløse. Hun trekker frem enkelte av de mellomstore byene som gode eksempler, og viser til at Sandefjord, Skien og Drammen har hatt en stor reduksjon. For landet som helhet er «køen» redusert med 36 prosent. De tre bykommunene ligger alle godt over dette. For Drammens del har nedgangen vært på 42 prosent i fireårsperioden. Telnes understreker at det er spesielt gledelig at nedgangen er betydelig blant Husbankens prioriterte målgrupper, unge og barnefamilier. Det er jeg helt enig i.

Felles for Sandefjord, Skien og Drammen er at kommunene har brukt Husbankens virkemidler, som startlån og boligtilskudd, svært aktivt. Drammen har for eksempel siden sommeren 2011 hatt prosjektet «fra leie til eie». Siden da har 289 husstander, med støtte og veiledning kunnet kjøpe sin egen bolig. Det gir trygghet. «Fra leie til eie» har fått nasjonal oppmerksomhet, og Drammen fikk statens pris for boligsosialt arbeid allerede i 2013.

De tre kommunene har alle hatt prosjekter hvor metoden «Housing first» er prøvd ut. Idéen bak «Housing first» er at bolig må på plass før annen utvikling kan skje. I noe grad kan det bety tilpassede boliger i form av tilsyn eller utførelse. Kommunene bistår derfor med å skaffe bolig uten å kreve at den det gjelder nødvendigvis skal ha fast inntekt eller at alle andre forhold er på plass. Margot Telnes påpeker at det er en tett forbindelse mellom bolig, helse og arbeids- og samfunnsliv. Det å ha en god og egnet bolig er viktig for helsen, både fysisk og mentalt. Uten et eget hjem blir man sårbar, og det er vanskelig å ta utdanning eller får seg jobb.

Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige boalternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig regnes som bostedsløse. Den viktigste gruppen hjemløse er enslige menn som har problemer med rus og psykiatri, lav utdanning og som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde.

Mennesker kan ha ulik grad av vansker i forhold til sin bosituasjon. Kommunen betyr mye for folk som har slike utfordringer, og de er det en del av i Drammen også. Drammen kommune arbeider for å bidra til at disse kan få et bedre liv, blant annet gjennom en trygg og egnet bolig.

Drammen kommune har over år hatt et tett samarbeid med Husbanken i det boligsosiale arbeidet. Husbanken er en god samarbeidspartner. Gjennom den siste kartleggingen ser vi at dette har gitt gode resultater, en svært gledelig utvikling. Det betyr ikke at jobben er gjort. Drammen kommune må fortsatt drive et aktivt boligsosialt arbeid for å hjelpe flere og for å hindre at andre faller utenfor.

Drammen kommune eier i dag (gjennom Drammen Eiendom) i overkant av 1 100 boenheter. Av disse er cirka halvparten leiligheter i borettslag. I tillegg til dette har kommunen tilvisningsrett til rundt 400 boenheter. Dette er boliger i privat eie, i borettslag og i andre boligtyper – som blokkleiligheter, eneboliger, rekkehus med videre. Drammen kommune disponerer altså i alt om lag 1 500 boliger som det viktigste virkemidlet i det boligsosiale arbeidet.

Når studieåret starter ved Papirbredden i høst, står 192 nye studenthybler klare til innflytting. Dette avlaster leiemarkedet i byen og gjør det enklere for kommunen å hjelpe de som har vanskeligheter i boligmarkedet. Denne muligheten vil vi bruke aktivt.

Det er et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo, men det er ikke alle som er i stand til det. Kommunen er betyr mest for de som trenger den mest. Alle vi andre, vi som så heldige at vi klarer dette på egen hånd, bør glede oss over at mange har fått hjelp til å få en verdig bosituasjon. En trygg bolig er en forutsetning for at folk kan delta i samfunnet. Målet er at alle drammensere etter hvert skal ha den muligheten.

Blogglisten hits