Ett skritt tilbake, men ikke tilbake til start

Regjeringen har nå offentliggjort Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Nå vet vi hvilken samferdselspolitikk som legges til grunn og hvilke tiltak regjeringen ønsker å prioritere de kommende årene. Når NTP er behandlet i Stortinget må vi følge de vedtak som gjøres der.

Motor og holmenbrua (9.okt)

I Buskerudbypakke2 ble det lagt til grunn at staten skulle fullfinansiere ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnelen. Som jeg tidligere har antatt kommer det ikke til å skje. Regjeringen legger i NTP opp til en statlig finansiering på 50 prosent for begge disse tiltakene. Hvis dette blir stående må de resterende 50 prosent finansieres lokalt, antagelig i form av bompenger.

Det er satt av 9.596 millioner kroner til ny InterCity-jernbane fra Drammen til Kobbervikdalen. Det betyr også oppgradering på Drammen stasjon og Gulskogen. Det er positivt.

Nye forutsetninger betyr at det blir nødvendig å ta en ny runde på Buskerudbypakke2. Det er en utfordring, men også en mulighet. Vi må rykke tilbake for å finne nye løsninger nå når rammebetingelsene er endret.

Utfordringene vi skal løse er imidlertid de samme. Det ventes sterk vekst i hele Buskerudbyområdet. Dagens transportnett er allerede under press, og dette vil øke i årene som kommer. Det er helt nødvendig å finne tiltak som sikrer fremkommelighet og tilgjengelighet i byen, og som samtidig svarer opp de store miljøutfordringene vi har. Dette må vi samarbeide med våre nabokommuner om. Det er en statlig føring at bilbruken ikke skal øke.

Ordførere og andre sentrale aktører i Buskeudbysamarbeidet møtes 28. april. Da vil vi drøfte hvordan den videre prosessen skal være. Jeg ønsker at vi skal benytte denne anledningen, når vi må ta en ny runde, til å få en bredere diskusjon om ulike løsninger, prioritering og finansiering. Det vil ta sin tid, men det er en viktig investering nå at de løsninger som velges har forankring hos innbyggerne. Etter en god involvering av innbyggerne vil det til syvende og sist være de folkevalgte som må treffe en beslutning.

Selv om vi nå setter en fot i bakken for å tenke oss om, ta en høringsrunde og tilpasser oss forutsetningene i NTP, begynner vi ikke på scratch. Vi skal bygge videre på det arbeid og de utredninger som allerede er gjort i forbindelse med Buskerudbypakke2. Men det vil være naturlig å gjennomføre en prosess med innbyggerinvolvering som innbefatter flere ulike valgmuligheter.

Jeg ser frem til det videre arbeidet for å få en fremtidsrettet samferdselsløsning for vårt område.

Du kan lese mer om Nasjonal Transportplan på hoyre.no.

Barnefattigdom – et byfenomen som Drammen tar på alvor

Aftenposten bringer i dag en artikkel om barnefattigdom. Dette er et fremtredende fenomen i flere av de store byene, spesielt på Østlandet. Drammen er den av de største byene hvor flest barn lever i familier med lav inntekt.
Det er flere forklaringer på hvorfor det er slik, for eksempel demografi, gjennomsnittlig utdanningsnivå og graden av tilknytning til arbeidslivet. Dette har jeg et innlegg om i dt.no i dag.

Levekår generelt, og barnefattigdom, spesielt, er forhold som bystyret i Drammen har vært opptatt av over flere valgperioder. For en familie er nøkkelen til å komme ut av fattigdom at foreldrene så langt det er mulig får en fast tilknytning til arbeidslivet og således sikkerhet for egen inntekt.

Drammen kommune har iverksatt en rekke tiltak for å motvirke fattigdom. Fjell er den bydelen i Drammen som har de største levekårsutfordringene. For denne bydelen har det siden 2009 vært et eget prosjekt, Fjell 2020, med målsetting om at ”Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010.”

De bærende elementer i Fjell 2020 er:

– Tjenesteutvikling, som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen.
– Ressursmobilisering, gjennom samarbeid med beboere, borettslag,
organisasjoner og statlige myndigheter.
– Områdeutvikling, for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser,
aktivitetstilbud og et variert botilbud.

I tilknytning, og i tillegg til, Fjell 2020 har vi ulike tiltak for å øke innvandreres tilknytning til arbeidslivet, så som ”Jobbsjansen” og ”Jobbjakt”. Vi samarbeider tett med NAV for å øke sysselsettingen for familier med lav inntekt.

Drammen arbeider aktivt i forhold til familier som ikke har så mye penger.
Drammen kommune er Drammens største arbeidsgiver, med vel 4 300 ansatte. Som en del av kommunens arbeidsgiverpolitikk har det i mange år vært arbeidet bevisst for å rekruttere flere innvandrere til stillinger i kommunen. Fra 2006 til 2016 økte andelen kommunalt ansatte med innvandrerbakgrunn fra 9 til 18 prosent.
Drammen kommune støtter aktivt et næringslivsprosjekt, ”Internasjonale Drammen” som har som mål å øke sysselsettingen av innvandrere. Sammen med næringslivet i byen har vi også dratt i gang et annet prosjekt, ”Næringsvekst 2020”, for å skaffe flere arbeidsplasser til byen generelt.

Alle disse tiltakene vil i sum føre til høyere sysselsetting og større sikkerhet for familienes inntekt. Men det vil ta noe tid før vi kan måle virkningen av det. Vi har derfor også tiltak for å bedre situasjonen for barn i fattige familier her og nå.

Bystyret i Drammen har gjennom flere år lagt føringer for en langsiktig kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Det har gitt resultater og arbeidet fortsetter gjennom Kvalitetsplan for Læringsløp Drammen. Målet er å forbedre elevenes læringsresultater og å utjevne sosiale forskjeller.

En del av Læringsløp Drammen er en forsterkningsstrategi som omfatter:

– Gratis barnehageplass for familier med lav inntekt (under 428 000 kroner). Målsettingen med å tilby friplasser er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen, forhindre utenforskap og bedre barns språkutvikling, slik at de er bedre rustet for læring når de begynner i skolen. Ved utgangen av året hadde 631 barn i Drammen gratis barnehageplass.

– Gratis aktivitetsskole for familier med lav inntekt (under 428 000 kroner). Dette er en forsøksordning i 1. klasse ved to skoler, som planlegges utvidet til å gjelde hele småskoletrinnet på alle barneskolene etter hvert. 43 barn har i dag friplass i aktivitetsskolen.

– Den eksisterende skolefritidsordningen vil tilby gratis plass til familier med lav inntekt fra høsten 2017, inntil denne ordningen etter hvert avløses av aktivitetskolen.

– Gratis sommerskolen ble etablert i 2014 i erkjennelse av at 8 ukers sommerferie var et for langt avbrudd fra læring. I 2016 kunne hele 950 elever få et faglig og sosialt aktivitetstilbud i sommerferien. Tilbudet vil utvides fra to til fire uker sommeren 2017.

– Barn fra familier med lav inntekt har også gratis plass i kulturskolen. Der er inntektstaket i dag 250 000 kroner, men dette vil bli hevet til 428 000 kroner fra høsten 2017.

Bystyret i Drammen erkjenner at byen har levekårsutfordringer, og som jeg har vist her angriper vi denne problematikken langs to linjer. Vi arbeider for å styrke lavinntektsfamiliers tilknytning til arbeidslivet, samtidig som vi har tiltak for å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen, forhindre utenforskap og bedre barns språkutvikling.

Drammen, god plassering for Politihøgskolen

Vi melder på Drammen som lokaliseringssted for Politihøgskolen.
Jeg har skrevet brev til Justisministeren og rektor ved Politihøgskolen, med gode argumenter for å flytte politihøgskolen til Drammen.
Her er brevet jeg sendte.

Justisminister Per-Willy Amundsen
Pb. 8005 Dep.
0030 Oslo

Rektor Politihøgskolen, Nina Skarpnes
Pb. 5027 Majorstua
0301 Oslo

POLITIHØGSKOLEN BØR LEGGES TIL DRAMMEN
Regjeringen Solberg ønsker å flytte statlige arbeidsplasser og utdanningsplasser ut av Oslo. Det er lenge siden Politihøgskolen vokste seg ut av sine lokaler i Oslo, og allerede i 2008 meldte vi på Drammen som et utmerket lokaliseringsalternativ. Siden den gang er argumentene blitt flere for at Drammen er et godt alternativet for en ny Politihøgskole. I den forbindelse vil jeg gjerne invitere justisministeren og Politihøgskolens rektor til et møte i Drammen der vi kan få vist fram det aktuelle området. Vi vil ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Jeg vil her peke på ti gode argumenter for Drammen som lokaliseringssted for en ny Politihøgskole.

1. Beholde Politihøgskolens kompetanse. Politihøgskolen har i dag meget høy faglig kompetanse knyttet til forskning og akademia. Drammen er en halv times reisetid fra dagens Politihøgskole med tog hvert tiende minutt. Det er behagelig pendleravstand mot pendlerstrømmen, og gjennom et samarbeid med eksisterende Høgskole i Drammen, vil en ikke bare kunne beholde dagens akademiske kompetanse, men oppnå synergier gjennom samarbeid med andre akademiske miljøer.

2. Drammen har plass. Byen har hatt en rivende sentrumsutvikling, men det er fortsatt plass til en helt ny og topp moderne Politihøgskole i gangavstand fra jernbanestasjon og innenfor det som defineres som Høgskolemiljøet. Det er også plass til overnattingsfasiliteter og leiligheter for studenter og tilreisende seminardeltakere og forelesere.

3. Drammen dekker Politihøgskolens behov for studentene. Innenfor gangavstand fra eksisterende Høgskole som ligger vakkert til ved Drammenselvas bredd, er det rikelig med treningsfasiliteter: Drammensbadet, Drammenshallen, Marienlyst stadion – og flere andre treningstilbud. Byen er også den eneste i landet med to slalåmbakker. Drammensmarka er i bruk hele året.

4. Drammen er en populær by å være i. Folk liker seg i Drammen. Det er en ujålete by der folk trives. Nylig ble det holdt en internasjonal kongress for elektriske kjøretøyer i Drammen med over 500 deltakere fra 28 land. Arrangøren evaluerte seminaret, og 99,8 prosent svarte at de kom tilbake neste år, hvis seminaret ble holdt i Drammen. Samtidig er ikke Drammen en større by enn at ansatte og studenter vil sette sitt preg på og være en del av Drammen.

5. Samarbeid med Høgskolen. Høgskolen i Sørøst-Norge har nylig søkt universitetsstatus. Studiested Drammen utpeker seg med flere fag som er relevante for Politihøgskolen, både når det gjelder Høgskolens akademiske miljø og videreutdanning innen politiet. Det undervises i ledelse, økonomi og administrasjon, samt internasjonale konflikter og menneskerettigheter.

6. Drammens flerkulturelle kompetanse. Drammen er en moderne by med snart 70.000 innbyggere, priset for sin byutvikling de siste årene. Drammen har en høy innvandrerandel som er på linje med Oslos, og har den eneste innvandrerbydelen utenfor Oslo, definert ut fra at rundt 80 prosent av innbyggerne på Fjell er innvandrere. I motsetning til tilsvarende bydeler i en rekke andre byer i Europa, er Fjell en populær bydel med svært lav kriminalitet og høy grad av trivsel. Dette skyldes blant annet målrettet arbeid gjennom flere tiår, og et nært samarbeid med blant andre politi og byens myndigheter. Drammen har også høy kompetanse på kriminalitetsforebyggende arbeid.

7. Knutepunkt Drammen. Ingen i Drammen ser på togtidene før de tar toget til Oslo. Togene går hele tiden. Drammen er også trafikknutepunkt for hele Østlandet, med lett adkomst fra både Sørlandet (E18) og Vestlandet (E134). Når den nye Vestfoldbanen blir ferdig om få år, er også Grenland-området innenfor pendleravstand til Drammen. Da vil rundt to millioner mennesker bo innenfor halvannen times reiseavstand fra Drammen.

8. Flytoget. Drammen befinner seg innenfor en times reiseavstand fra Gardermoen, med enkel ankomst via Flytoget. Det gjør det enkelt for nasjonale og internasjonale gjester å besøke Politihøgskolen, og tilsvarende enkelt for høgskolens ansatte og studenter å flytte på seg nasjonalt og internasjonalt.

9. Eksisterende politifaglig miljø. Drammen politistasjon befinner i samme bydel og med kort avstand til Høgskolen. Et nytt tinghus i byen er under planlegging. Det politifaglige miljøet i Drammen er kjent for sin profesjonalitet og dyktighet.

10. Ny storkommune. Drammen blir enda større i 2020 da de tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker danner en ny kommune sammen. Drammensregionen står foran en betydelig vekst i årene som kommer, noe som vil gjøre den enda mer attraktiv for innflyttere, studenter og lokaliseringssted for både private og offentlige arbeidsplasser. Sammen med Nye Asker vil vi være et tyngdepunkt vest for Oslo med de muligheter dette gir.

Med bakgrunn i disse hovedpunktene inviterer jeg dere til et besøk i Drammen.

Med vennlig hilsen

Tore Opdal Hansen
ordfører

Kopi: Buskerudbenken på Stortinget
Fylkesordfører Roger Ryberg