Barnefattigdom – et byfenomen som Drammen tar på alvor

Aftenposten bringer i dag en artikkel om barnefattigdom. Dette er et fremtredende fenomen i flere av de store byene, spesielt på Østlandet. Drammen er den av de største byene hvor flest barn lever i familier med lav inntekt.
Det er flere forklaringer på hvorfor det er slik, for eksempel demografi, gjennomsnittlig utdanningsnivå og graden av tilknytning til arbeidslivet. Dette har jeg et innlegg om i dt.no i dag.

Levekår generelt, og barnefattigdom, spesielt, er forhold som bystyret i Drammen har vært opptatt av over flere valgperioder. For en familie er nøkkelen til å komme ut av fattigdom at foreldrene så langt det er mulig får en fast tilknytning til arbeidslivet og således sikkerhet for egen inntekt.

Drammen kommune har iverksatt en rekke tiltak for å motvirke fattigdom. Fjell er den bydelen i Drammen som har de største levekårsutfordringene. For denne bydelen har det siden 2009 vært et eget prosjekt, Fjell 2020, med målsetting om at ”Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010.”

De bærende elementer i Fjell 2020 er:

– Tjenesteutvikling, som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen.
– Ressursmobilisering, gjennom samarbeid med beboere, borettslag,
organisasjoner og statlige myndigheter.
– Områdeutvikling, for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser,
aktivitetstilbud og et variert botilbud.

I tilknytning, og i tillegg til, Fjell 2020 har vi ulike tiltak for å øke innvandreres tilknytning til arbeidslivet, så som ”Jobbsjansen” og ”Jobbjakt”. Vi samarbeider tett med NAV for å øke sysselsettingen for familier med lav inntekt.

Drammen arbeider aktivt i forhold til familier som ikke har så mye penger.
Drammen kommune er Drammens største arbeidsgiver, med vel 4 300 ansatte. Som en del av kommunens arbeidsgiverpolitikk har det i mange år vært arbeidet bevisst for å rekruttere flere innvandrere til stillinger i kommunen. Fra 2006 til 2016 økte andelen kommunalt ansatte med innvandrerbakgrunn fra 9 til 18 prosent.
Drammen kommune støtter aktivt et næringslivsprosjekt, ”Internasjonale Drammen” som har som mål å øke sysselsettingen av innvandrere. Sammen med næringslivet i byen har vi også dratt i gang et annet prosjekt, ”Næringsvekst 2020”, for å skaffe flere arbeidsplasser til byen generelt.

Alle disse tiltakene vil i sum føre til høyere sysselsetting og større sikkerhet for familienes inntekt. Men det vil ta noe tid før vi kan måle virkningen av det. Vi har derfor også tiltak for å bedre situasjonen for barn i fattige familier her og nå.

Bystyret i Drammen har gjennom flere år lagt føringer for en langsiktig kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Det har gitt resultater og arbeidet fortsetter gjennom Kvalitetsplan for Læringsløp Drammen. Målet er å forbedre elevenes læringsresultater og å utjevne sosiale forskjeller.

En del av Læringsløp Drammen er en forsterkningsstrategi som omfatter:

– Gratis barnehageplass for familier med lav inntekt (under 428 000 kroner). Målsettingen med å tilby friplasser er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen, forhindre utenforskap og bedre barns språkutvikling, slik at de er bedre rustet for læring når de begynner i skolen. Ved utgangen av året hadde 631 barn i Drammen gratis barnehageplass.

– Gratis aktivitetsskole for familier med lav inntekt (under 428 000 kroner). Dette er en forsøksordning i 1. klasse ved to skoler, som planlegges utvidet til å gjelde hele småskoletrinnet på alle barneskolene etter hvert. 43 barn har i dag friplass i aktivitetsskolen.

– Den eksisterende skolefritidsordningen vil tilby gratis plass til familier med lav inntekt fra høsten 2017, inntil denne ordningen etter hvert avløses av aktivitetskolen.

– Gratis sommerskolen ble etablert i 2014 i erkjennelse av at 8 ukers sommerferie var et for langt avbrudd fra læring. I 2016 kunne hele 950 elever få et faglig og sosialt aktivitetstilbud i sommerferien. Tilbudet vil utvides fra to til fire uker sommeren 2017.

– Barn fra familier med lav inntekt har også gratis plass i kulturskolen. Der er inntektstaket i dag 250 000 kroner, men dette vil bli hevet til 428 000 kroner fra høsten 2017.

Bystyret i Drammen erkjenner at byen har levekårsutfordringer, og som jeg har vist her angriper vi denne problematikken langs to linjer. Vi arbeider for å styrke lavinntektsfamiliers tilknytning til arbeidslivet, samtidig som vi har tiltak for å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen, forhindre utenforskap og bedre barns språkutvikling.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s