Bilparkering i Drammen sentrum

Mange mener mye om parkering. Det er bra med engasjement. Det som er veldig spesielt er at debatten i politiske fora starter fra null hver eneste gang, som om vi ikke har snakket om det tidligere. Uten kunnskapsgrunnlag og med masse synsing. Det fremmes påstander som bare beviser at enkelte; enten har dårlig korttidshukommelse eller at de ikke vil forholde seg til fakta. Det blir litt som: Ikke kom trekkende med fakta. Det bare kompliserer saken. Det skjedde nok en gang i siste bystyremøte.

Parkeringspolitikk handler først og fremst om å gjøre sentrum tilgjengelig for flest mulig. Betaling brukes som et virkemiddel. Parkeringsplasser i sentrum ønskes det sirkulasjon på, slik at flest mulig i løpet av en dag kan bruke den. Øker avstanden til sentrum, så reduseres også gradvis ønsket om stor sirkulasjon på plassen.

Drammen sentrum vil være i endring hele tiden. Vi har et annet sentrum i dag enn hva vi hadde for 10 år siden. Vi kommer til å få andre tilbud i sentrum om 10 år. Situasjonen i sentrum mener Byen Vår Drammen kjennetegnes av:

– Drammen sentrum holder stand som regionens største handelsdestinasjon
– Nedgang i sentrumshandelens markedsandel de siste årene
– Netthandel like store trussel for sentrumshandel som kjøpesentrene
– Økning i servering- og kulturtilbud kompenserer for nedgang i handel
– Butikkene er relativt optimistiske på egne vegne, men påvirkes negativt av media

De som virkelig har interesse av sentrums utfordringer sett opp i mot ulike forhold, kan se her. Det er et sammensatt bilde som gir sentrum utfordringer og det er en nasjonal utfordring. Som kommune er det viktig å være opptatt av og arbeide aktivt for sentrum. Etter min mening er det ingen kvikk-fiks løsning. Det er også her hardt målbevisst arbeid over tid, med flere virkemidler, som gir resultater.

 • Hvorfor kan det ikke være gratis parkering etter klokken 16.00?

  Før var det parkeringsplasser ved elven.
  Før var det parkeringsplasser ved elven.
 • Hvorfor ikke betalingsfri tidligere på lørdag?
 • Vi vil ha mer gratis parkering – for det gir mer fart i butikkene, liksom…

Dette er noen av de spørsmålene som periodevis reises og som besvares.

For at sentrumshandelen skal styrkes ved hjelp av reduserte avgiftstider må det bero på en antagelse av at mange p-plasser står ubrukt etter kl. 16.00. Tellinger viser at belegget på kommunale avgiftsplasser i Bragernes sentrum indre er på over 90 % fra kl. 16.00 til 18.00. Og etter avgiftstids slutt øker det ytterligere, samt at også de ytre deler av sentrum fylles opp. Det gir vel langt på vei svaret på de spørsmål som stilles. Det er ikke tomme kommunale plasser som er utfordringen.

Bystyret gikk tidligere tungt inn i saken for å få mer kunder til sentrum. For det er flere tiltak kommunen kan bidra med. Vi trakk flere interesser i sentrum med i en arbeidsgruppe. Den arbeidsgruppen, som så på parkering og andre forhold, bestod av representanter for Byen Vår Drammen, Drammen Næringslivsforening, Drammen Kommune og Drammen Parkering. Andre representanter for handelsstand og næringsliv og private parkeringsaktører ble invitert inn til samarbeid. Dette var et deltiltak i rekken av strakstiltak som ble besluttet iverksatt av Bystyret basert på ”Tiltaksplan for sentrum”

I dette samarbeidet ble det forsøkt med gratis parkering lørdager i Grev Wedel p-hus, i perioden april til og med desember 2012. En oppsummering av denne prøveordningen viste at ordningen hadde en svært begrenset effekt.

 • Under prøveordningen med gratisparkering endret belegget seg til ca 30%.
 • Belegget har vært høyest ved telling kl. 15.00, altså etter at enkelte butikker i sentrum har stengt sine dører lørdagene.
 • Drammen Parkering utredet teknisk mulighet og sa seg villige til å ta kostnaden ved å tilpasse kommunale automater til en ordning med doble billettkvitteringer.
 • Det var også uklart hvor stor andel av butikkene som ønsket å delta på en slik ordning.

Etter innspill og ønske fra handelsstand og næringsliv tilrettela Drammen Parkering slik at man kun betaler for medgått parkeringstid på kommunens p-automater som tar kort. – Det er få av de private aktørene som har tilrettelagt for dette. Dette er et godt bidrag for å få en mer kundevennlig parkering.

Tilbudet av parkering i dag

Antall kommunale og private avgiftsbelagte p-plasser på bakkeplan er 2500. Kommunale avgiftsparkering inklusiv de tre kommunale p-husene står for 45 % av det totale parkeringstilbudet. Andelen av kommunal parkering i indre sentrumskjerne ligger ned mot 20 %. Derfor er det begrenset hvilke virkemidler kommunen rår over.

Variasjonene i andelen kommunale plasser varierer mye etter hvor vi befinner oss i sentrum. Men generelt sett blir andelen kommunale plasser mindre jo nærmere sentrumskjernen vi kommer.

Belegg

Lørdager kjennetegnes ved at belegget er meget lavt på morgenen. Og rundt 60 % kl.12.00 deretter øker det mye og rundt kl. 14.00 er det oppe på 90 % og holder seg der frem til avgiftstids slutt kl 16.00.

Ved økningen av avgiften og utvidelse av innkrevingstiden i 2009 registrerte man ingen nedgang i belegget. Det ble registrert en økning i antall solgte billetter på 25 %, men hvor mye av dette som kan tilbakeføres til utvidet avgiftstid er usikkert.

Etter dette har belegget på kommunale plasser økt med 2 til 3 % årlig. Parkeringsfaglig anbefales ikke beleggsgrader over 80 % da det vil oppleves som fullt, og vanskelig og finne ledig plass. Det vil medføre dårlig kundetilfredshet, letekjøring for å finne plass og derved mer trafikk.

Bilde16

Den offentlige avgiftsparkeringen dekker hele sentrumsområdet i byen. Dette området stekker seg ut over det som brukes av de handlende i sentrum da områder som Marienlyst og sykehuset også er avgiftsbelagt.

 • Anslagsvis 5700 regulerte p-plasser totalt i Drammen herav på 3600 allment tilgjenglige avgiftsbelagte plasser, 1100 av disse er i p-hus.
 • Drammen Parkering har tilrettelagt 56 av 70 parkeringsautomater for dette. Oppgradering av alle automater for kortbetaling vil bli gjennomført i fbm ny teknisk løsning.
 • Det ble forutsatt at handelsstanden skulle organisere og administrere en slik refusjonsordning av parkeringsavgift. Tiltaket ble skrinlagt da det krever mye administrasjon og organisering, samt at eiere av private p-plasser ikke var interessert i å ta del i ordningen.
 • Forslag om en ordning med refusjon av deler av parkeringsbeløpet ved kjøp i butikkene, ble også fremmet og vurdert av arbeidsgruppen.
 • Driftere/eiere av private parkeringsplasser var ikke interesserte i å delta i prøveordningen.
 • Ved økt fokus på ordningen, som ved handelens dag 9. juni og redaksjonell omtale i D.T, registreres det en tydelig beleggsøkning.
 • Før prøveordningen ble innført hadde p-huset et parkeringsbelegg lørdager på ca 16 %

Etter at parkeringssituasjonen påvirkning av sentrumshandelen var oppe til debatt i 2011 ble det som nevnt nedsatt en arbeidsgruppe, som i 2012 arbeidet med parkeringssituasjonen i Bragernes sentrum. Dette var et deltiltak i rekken av strakstiltak som ble besluttet iverksatt av Bystyret basert på ”Tiltaksplan for sentrum” . Den kan du se her

Tilslutt

 • Erfaringer fra tidligere perioder med gratis parkering for perioden etter kl.12.00 på lørdager gir begrenset tilgjengelighet på p-plassene i sentrum. Dels fordi plassene beslaglegges av ansatte, og dels fordi det blir dårligere sirkulasjon på de gjenværende plassene.
 • Fulle kommunale gratis p-plasser medfører letekjøring etter gratis p-plass. Samt at etterspørselen hos de private aktørene i markedet øker, da sirkulasjonen på de kommunale reduseres. Dermed får de heller ingen insentiver til å sette ned sine priser.
 • En reduksjon av innkrevingstiden vil føre til lenger gjennomsnittlig p-tid og ytterligere økt etterspørsel, fra ett allerede høyt nivå. Kutt i avgiftstid vil gjøre det attraktivt for de som bor i sentrum og benytte seg av gateparkering når de kommer fra jobb.
 • Belegget på kommunale avgiftsplasser er høyt i de tidsperiodene det foreslås redusert avgiftstid. Vi har nå ledig kapasitet og god sirkulasjon av plassene. Som gir god tilgjenglighet til sentrum.
Bilde11
Før var det gratis parkering ved Aass bryggeri. Denne ble senere avgiftsbelagt.

Selv om spørsmålene rundt parkeringsordningen i sentrum er besvart tidligere stilles de på nytt og på nytt. Det fremstilles i debatten som at de som ikke er for redusert betalingstid heller ikke er for et levende sentrum. Jeg mener ikke at parkeringsregimet i Drammen er perfekt. Ytterligere endringer kan sikkert gjøres. Vi skal ha en dialog med næringslivet i sentrum for å få innspill. Det betyr at jeg er åpen for endring. Vi skal ha et attraktivt sentrum. Men det er direkte feil av de som i hovedsak mener dagens regime ikke virker og at de endringene de foreslår vil bli bedre for sentrum. Har en innført gode ordninger i andre byer, kan det også være noe for Drammen. Jeg ser frem til dialogen.

 

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s