Drammens boligpolitikk bestemmes nå

Nå skal boligpolitikken bestemmes.
Nå skal boligpolitikken bestemmes.

Nå har Formannskapet sendt forslag til kommunens boligpolitikk ut på høring. Det betyr at du, og andre som er opptatt av boligpolitikken i Drammen, kan gi innspill. Når innspillene har kommet inn vil Boligmeldingen politisk behandles i Bystyret. Den behandlingen vil være avgjørende for byens fremtidige boligutvikling.

Drammen står overfor utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst. Bystrategien Drammen 2036 – Byvekst med kvalitet (vedtatt 18.06.13) har som overordnet mål at Drammen skal legge til rette for vekst og bruke veksten til å skape kvalitet og et mangfoldig boligtilbud. Forslag til boligmelding er en videreføring av bystrategien. Hensikten med boligmeldingen er å fastlegge kommunens boligpolitiske mål, aktørrolle, strategier og tiltak.

Forslag til mål, aktørrolle, strategier og tiltak i boligmeldingen er basert på analyser av befolkningsvekst, boligproduksjon og boligtilbudet i Drammen sett i et regionalt perspektiv. Det er også tatt utgangspunkt i sammenligninger med andre kommuners boligpolitiske strategier og virkemiddelbruk. Forslag til boligmelding er koordinert med forslag til kommuneplanens arealdel som nå ligger ute til offentlig ettersyn (førstegangsbehandlet 28.10.14).

 

Forslag til mål

Målformuleringene baserer seg på en analyse av dagens situasjon og en vurdering av videre samfunnsutvikling. Følgende hovedtema med tilhørende mål er foreslått:

Mål for boligproduksjon

De seneste års framskrivinger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en gjennomsnittlig befolkningsvekst i Drammen på 1,1% – 1,5% per år fram mot 2040. Kommunen ønsker å ta imot veksten og bruke den til å skape kvaliteter i by- og boligområder og et mangfoldig boligtilbud. Boligmeldingen vurderer at tilstrekkelig planreserve for arealer til boligutbygging er viktig for å legge til rette for økt boligproduksjon.

Mål : Drammen skal ha en planreserve på arealer til utbygging av gjennomsnittlig 300-600 boliger per år fram til 2040 som bidrar til ønsket vekst, variert boligtilbud og redusert boligprisvekst.

Mål for bedre regionalt boligtilbud

Drammen konkurrerer om barnefamilier og studenter i et regionalt boligmarked. Boligmeldingen vurderer at tilbudet til disse to målgruppene bør styrkes.

Mål : Drammen skal ha et bedre tilbud av urbane boliger til barnefamilier i sentrale byområder og av studentboliger.

Mål for bedre boliger

Boligmeldingen vurderer at Drammens konkurransekraft i det regionale boligmarked vil forbedres gjennom å gi boligmassen et kvalitetsløft. Den vurderer også at det er behov for et kvalitetsløft i boligmassen for at Drammen skal ha et boligtilbud tilrettelagt innbyggernes behov.

Mål : Drammen skal ha en større andel av boliger med:

– høyere arkitektonisk kvalitet enn gjeldende minimumskrav

– attraktive og funksjonelle private og fellesprivate uterom

– utforming som er rettet mot framtidige boligpreferanser

– universell utforming

– større energieffektivitet enn gjeldende minimumskrav

Mål for bedre by- og boligområder

Befolkningsvekst over tid gir mulighet for å utvikle kvaliteter i by- og boligområder og tilføre områdene et mer variert boligtilbud. Boligmeldingen vurderer at dette er viktig for å sikre befolkningsvekst over tid, skape bedre og mer robuste lokalmiljø og gi innbyggerne mulighet for å gjøre boligkarriere i sitt nærområde.

Mål : Boligutbygging i by- og boligområder i Drammen skal bidra til:

– en variasjon i boligtyper og –størrelser

– økt kvalitet og mangfold i offentlige rom og forbindelser

– boligfortetting i og i nærheten av områdesentre

– bedre tilgjengelig transportsystem

Mål for forutsigbarhet og tydeliget

Det er regional konkurranse om investeringer i boligutbygging. Boligmeldingen vurderer at forutsigbare og tydelige kommunale krav og forventninger overfor utbyggere er viktige for å legge til rette for vekst.

Mål : Drammen kommune skal være en forutsigbar, tydelig myndighet og aktør i boligmarkedet.

Kommunens aktørrolle

Boligmeldingen vurderer at det er behov for at kommunen tar en aktiv rolle for å sikre økt boligproduksjon, økt mangfold i boligtilbudet og økt kvalitet i omgivelsene. Boligmeldingen vurderer at kommunens aktørrolle bør inneholde følgende aspekter:

Planmyndighet

Kommunen skal legge til rette for økt boligutbygging gjennom å sikre tilstrekkelig areal i kommuneplanens arealdel og i områdereguleringsplaner, samt gjennom saksbehandling av private forslag til detaljreguleringsplaner. Kommunen skal i tillegg sikre kvaliteter i boliger og boligområder gjennom sin behandling av reguleringsplaner og byggesaker.

Tilrettelegger for infrastrukturinvesteringer

Kommunen skal legge til rette for at nødvendige og strategiske infrastrukturinvesteringer i tilknytning til boligutbygging blir effektuert. Det gjelder etablering av både sosial og teknisk infrastruktur. Dette kan skje i samarbeid med fylkeskommunale og statlige myndigheter, gjennom avtaler med private utbyggere, eller rene kommunale investeringer.

Grunneier

Kommunen skal ivareta sine eierinteresser i grunneiendommer, boliger og andre bygg, samt utvikle og forvalte av egne eiendommer. Kommunen skal foreta strategiske oppkjøp av tomter til egne formål, det vil si til skoler, barnehager, helseinstitusjoner og idrettsfasiliteter. Kommunen kan også foreta strategiske oppkjøp til andre formål.

Boligsosial aktør

Kommunen skal ivareta sitt ansvar for å hjelpe med å skaffe boliger til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne rollen ivaretas gjennom kommunens boligsosiale satsninger. Kommunen skal ikke tilby boliger til personer som selv har mulighet for å skaffe seg bolig på det ordinære boligmarkedet. Kommunen skal søke å leie ut sine boliger uten subsidier. Eventuell økonomisk støtte til enkeltpersoner håndteres på annen måte enn gjennom husleie.

Samarbeidspartner

Kommunen kan inngå i samarbeider og partnerskap med grunneiere, private eiendomsutviklere og andre relevante aktører for å realisere boligutbyggingsprosjekter. Dette er særlig relevant for strategisk betydningsfulle utbyggingsprosjekter i transformasjonsområder i bybåndet. Samarbeidsarenaer kan skapes gjennom utbyggingsavtaler etter plan og bygningsloven, mindre privatrettslige gjennomføringsavtaler eller selskapsdannelser med andre private og offentlige aktører. Drammen kommune kan være initiativtager til planleggingsprosesser der det er behov for samordning av private og offentlige aktører.

Innovasjonsaktør

Kommunen skal være en aktiv pådriver for innovasjon innen boligutbygging. Kommunen skal være i forkant og ta initiativ til utvikling og realisering av nye boligkonsepter og framtidsrettede løsninger i boligprosjekter.

Markedsfører

Kommunen skal markedsføre Drammen som en attraktiv by å bo i overfor potensielle tilflyttere i samarbeid med andre organ, slik som ”Byen vår Drammen” og næringslivet.

Strategier og tiltak

I arbeider med Boligmeldingen er det vurdert ulike strategier og tiltak med hensyn på tilrettelegging for boligutvikling i Drammen og foreslår følgende:

Planberedskap

Strategi 1: Sikre planreserver og kompetanse og kapasitet til saksbehandling av reguleringsplaner ogbyggesaker som muliggjør bygging av 300-600 boliger per år.

Tiltak:

– Det settes av areal til omtrent 15 000 boliger i kommuneplanens arealdel.

– Det settes av tilstrekkelig med ressurser til planlegging og saksbehandling.

– Utpekte transformasjonsområder klargjøres for utbygging gjennom områderegulering med tilhørende utbyggingsavtaler.

Planlegging av mangfold og kvalitet

Strategi 2: Bruke Plan- og bygningslovens virkemidler til å styre boligfortetting og kvalitet og mangfold i boligutbygging og offentlige rom i utpekte transformasjonsområder. Bruke utbyggingsavtaler med private boligutbyggere til å sikre realistisk gjennomføring.

Tiltak:

– I kommuneplanens arealdel stilles det krav om strategiske områdeplaner for utpekte transformasjonsområder for å sikre kvalitet og mangfold.

– Delstrategier for grønt, uterom, boligsammensetning med mer i kommuneplanens arealdel skal ta hensyn til de strategiske områdeplanene.

Områdeutvikling

Strategi 3: Være initiativtaker og samarbeidspart for realisering av boligutbygging i områder med særlig potensial for å bidra til å oppnå Drammens boligpolitiske mål.

Tiltak:

– Utarbeide strategiske områdeplaner for utpekte transformasjonsområder i bybåndet utenfor sentrum. Områdeplanene utarbeides i samarbeid med grunneiere og boligutbyggere. Aktuelle områder som kan vurderes er Gulskogen Nord, Travbaneområdet, Tangen, m.fl.

– Utarbeide strategiske områdeplaner for sentrum på Konnerud og for et utvalgt område på Fjell. Områdestrategiene består av en områdereguleringsplan vis dette er hensiktsmessig og en strategi for realisering av boligutbygging. Områdeplanene utarbeides i samarbeid med grunneiere og boligutbyggere.

Strategisk eiendomskjøp

Strategi 4: Foreta strategiske eiendomsoppkjøp for å sikre areal til sosial og teknisk infrastruktur i tilknytning til boligutbygging. Dette gjelder blant annet areal til skoler, barnehager og offentlige rom i bomiljøer. Foreta strategiske eiendomsoppkjøp for å utløse ønsket byutvikling og boligutbygging.

Tiltak:

– Drammen Eiendom skal fortsatt bidra til å fremskaffe ny formålseiendom (skoler, barnehager med mer).

– Det skal utredes hvordan Drammen kommune kan etablere et eget eiendomsselskap for byutvikling og utvikling av kommunal eiendom.

Innovative boliger

Strategi 5: Være initiativtaker og samarbeidspart i utvikling og bygging av innovative, framtidsrettede boliger med høy kvalitet.

Tiltak:

– Gjennomføre mulighetsstudie, idekonkurranse, pilotprosjekt eller lignende for utvikling og realisering av bærekraftige, urbane boliger for barnefamilier. Boligkonseptene realiseres på en eller flere tomter i bybåndet, i samarbeid med private utbyggere.

Markedsføring

Strategi 6: Markedsføre Drammens bolig- og bokvaliteter overfor potensielle tilflyttere.

Tiltak:

– Gjennomføre en markedsføringskampanje over for innbyggere/boligsøkere i Osloregionen.

Kampanjen skal fokusere på mangfoldet av bolig- og bokvaliteter som finnes i Drammen.

Kampanjen gjennomføres i regi av Omdømmeprosjektet.

– Gjennomføre en ny markedsføringskampanje når utbygging av urbane barnefamilieboliger i

bybåndet er realisert.

Boligmeldingens mål, aktørrolle, strategier og tiltak beskrevet i boligmeldingen som et godt grunnlag for å legge til rette for ønsket vekst og god boligutvikling i Drammen. Forslaget er på høring til 1. mars

Boligmeldingen finner du her

 

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s