Samarbeid for et bedre Drammen

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i Drammen har bestemt seg for å samarbeide i perioden 2015 – 2019.
Som grunnlag for samarbeidet ligger en politisk plattform og en valgteknisk avtale, som nå er behandlet av partienes gruppemøter.

Vi skal ikke bedømmes for det arbeidet vi ikke har startet opp – men for det arbeidet vi kommer til å levere resultater av.
Vi skal ikke bedømmes for det arbeidet vi ikke har startet opp – men for det arbeidet vi kommer til å levere resultater av.
Det er vår oppgave nå – gjennom det politiske ansvaret vi tar som politisk lederskap i Drammen – å videreutvikle Drammen kommune til en by som er bedre.
Så vil tiden frem til neste valg i 2019 vise om vi lykkes. Jeg har god tro på det – for vi viderefører det gode samarbeidet vi har hatt i 12 år i nye 4.

Vi skal ikke bedømmes for det arbeidet vi ikke har startet opp – men for det arbeidet vi kommer til å levere resultater av.
Det politiske samarbeidet våre partier nå har bestemt å stå sammen om er et godt utgangspunkt og enkeltsaker og budsjettbehandlingene hvert år vil ta dette videre.
Vi skal samarbeide om å gjøre Drammen til et bedre sted å bo, arbeide og besøke.

Jeg hadde vært forundret om noen av de andre partiene i Bystyret hadde vært positive til den samarbeidsplattformen vi nå har fått til.
Jeg forventer derfor heller ikke skryt for arbeidet fra partier som ikke er med i samarbeidet.
Jeg er glad for samarbeidet vi har fått til og gleder meg til hardt arbeid de neste fire år.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
POLITISK PLATTFORM

Økonomi

• Nåværende økonomiske politikk ligger fast, med en skjerping av regelverket for låneopptak.
• Eiendomsskatt skal ikke innføres i Drammen Kommune.

Flyktning- og integreringspolitikk

• Integreringsarbeidet styrkes gjennom målrettede kommunale og statlige tiltak, som f. eks.:
o Opprette flere arenaer for språktrening.
o Mindre teorirettet og mer arbeidsrettet fokus på introduksjonssenteret.
o Skape gode arenaer for å øke norsk kulturforståelse blant innvandrere, dette skal være en sentral oppgave for introduksjonssenteret.
o Effektivisere arbeidet i dialogforum.
o Opprette nytt utvalg for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse.
• Det stilles minimumskrav til språknivå ved nyansettelser i Drammen Kommune. Språkkunnskapene blant dagens ansatte kartlegges og det iverksettes tiltak for å heve språknivået. Målsettingen er at alle ansatte som har brukerkontakt/publikumskontakt behersker språknivå B2 i Lærerplan for norsk samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
• Mottak av flyktninger kan ikke økes utover IMDIs anmodning fra august 2015 i fireårsperioden. Reduksjon i antallet må ses i sammenheng med utviklingen og forhandles i budsjettprosess. Faglig råd fra rådmannen skal vektlegges.

Helse, sosial og omsorg
(HO)
• Satsing på en god eldrepolitikk har førsteprioritet for samarbeidspartiene. Dette innebærer både satsing på friske seniorer og de med hjelpebehov. Eldreomsorgen tilføres friske midler.
• Samarbeidspartiene står sammen om gjennomføringen av vedtatt HSO-plan og vil tilføre nødvendige friske midler.
• Drammen søker deltagelse i prøveordningen for statlig finansiert eldreomsorg.
• Det utarbeides behovsanalyse for tjenestetilbudet i eldreomsorgen, basert på gjennomføring av HSO-plan.
• Det innføres en ordning med eldreombud.
• Fritt brukervalg i hjemmesykepleien innføres i henhold til tidligere vedtak.
• Det utredes mulighet for å utvikle aktivitetsanlegg/park og møteplasser for seniorer.

SOSIAL

• Forbedre tilgjengeligheten til kommunens gjeldsrådgivning.
• Bedre samarbeid mellom NAV og kommunen
• Sikre riktig bruk av individuell plan og aktivitetsplan.
• Utrede søskenmoderasjonsordningen i barnehage og SFO.
• Eksisterende ordninger med aktivitetsplikt videreføres og videreutvikles.

Kultur, idrett og byliv

• Sørge for fortgang i iverksettelse av tiltakene i frivillighetsmeldingen.
• Dagens skjenketider ligger fast.
• Utvikling av Marienlyst som idrettsløft og byutviklingsprosjekt med Campus Marienlyst, ny Drammenshall, grøntområder, funksjonelle boliger med publikumsrettede arealer og ny friidrettsbane arbeides videre med. I planarbeidet skal det legges spesielt fokus på enda større- og mer tilgjengelige grøntområder enn i dag. Endelig beslutning treffes etter gjennomført reguleringsplan-prosess og økonomisk analyse av investeringer og drift.
• Idrettsløftet for anlegg skal gjennomføres som fastlagt i revidert Budsjett og økonomiplan i bystyremøte 16. juni 2015.
• Stå sammen om gjennomføring av arealdelen i kommuneplan med de tilleggsforslag partiene spilte inn i bystyrets møte 16.juni 2015. Dette er grunnlaget for fremtidig planarbeid i perioden.
• Det jobbes aktivt for å gjøre den kommunale saksbehandlingen på byggesak og andre tjenester smidigere og bedre. Forenkling, JA-holdning og bedre service prioriteres.
• Det må tas en gjennomgang på flomsikringsarbeidet i kommunen, herunder VA-anlegget og utsatte bekkeløp.
• Viktige føringer i Buskerudby arbeidet:
o I tillegg til Buskerud by-arbeidet intensiveres det direkte arbeidet mot statlige myndigheter for å forbedre transportsystemet i Drammensområdet.
o Tiltak for bedret luftkvalitet skal prioriteres.
o Hovedprioritet i det videre arbeidet blir forbedret/videreutviklet belønningsordning.
o Lyskrysset som ble etablert i Telthusgata har vist seg å skape uforholdsmessige store negative konsekvenser for trafikkavviklingen i Drammen og overordnet veinett. Samarbeidspartiene er av den oppfatning at det må gjøres grep for å få trafikkflyten tilbake til slik det var før krysset ble etablert og samtidig finne løsninger for god fremkommelighet for bussen. Tiltak med tilsvarende negative konsekvenser skal heller ikke innføres i fremtiden
o Det skal arbeides for billigere billettpriser på bussen og felles billettsystem med Brakar og Ruter.
o Samarbeidspartiene vil ha fortgang i gjennomføringen av vedtatt sykkelstrategi.

• 10-årsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på vei. Ses i sammenheng med utbygging/oppgradering av helhetlig gang- og sykkelveinett.
• Det arbeides for å etablere et gründersenter i Drammen.

Oppvekst og utdanning

• Samarbeidspartiene vil arbeide for en økning av antall lærere og annet fagpersonell i skolen. Det etableres en fungerende vikarpool-ordning.
• Jobbe med å øke helsesøsterdekningen på grunnskolen. I samarbeid med fylkeskommunen jobbes det mot 1 helsesøster på 800 elever ved videregående skoler.
• Samarbeidspartiene vil ha spesielt fokus på å forbedre leksehjelpstilbudet i skolen.
• Samarbeidspartiene vil ha fokus på gjennomføringen av tiltaket 1 times daglig fysisk aktivitet som læringsform i skolen.
• Gjennomføre forsøksordning med anonymisering av karaktergivende prøver og innleveringer på 9. og 10. trinn.
• Samarbeidspartiene vil ta en gjennomgang av det arbeidet som gjøres mot mobbing i drammensskolen. Dette for å intensivere arbeidet, samt åpne for å sette i gang nye tiltak mot mobbing.
• Sommerskole skal videreføres som permanent ordning.

Arbeidet med ny kommunereform

• Drammen skal ta en aktiv rolle i utviklingen og etableringen av en ny kommunestruktur.

Ny styringsstruktur

• Bystyret konstitueres med gjeldende organisering med komitemodell. Det igangsettes et arbeid med utredning av Drammensversjonen av hovedutvalgsmodellen.
• Det åpnes for gjennomgående representasjon i Komiteer og Formannskap.
• Det åpnes for at komiteene i begrenset omfang kan utvides med enkelte vararepresentanter i tillegg til valgte bystyrerepresentanter.

• Drammen, 21. september 2015

VALGTEKNISK
Formannskap: 13 personer
Ordfører Høyre
Varaordfører Venstre
Medlemmer FrP 2
Høyre 2
KrF 1
Komiteledere og annet
Partssammensatt: Varaordfører V
Helse, sosial og omsorg Leder FrP
Nestleder H
Oppvekst og utdanning Leder H
Nestleder KrF
Kultur, idrett og byliv Leder H
Nestleder FrP
17. mai komiteen Leder FrP
Nestleder KrF
Klagenemda Leder KrF
Nestleder FrP

Kontrollutvalget skal også velges i første bystyremøte.
De som velges til kontrollutvalget – kan nesten bare være der. Ikke i komiteer eller Formannskap.
Om kontrollutvalget: Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av bystyrekomiteene, medlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet samt ansatte i kommunen, jf. kommuneloven § 77 (2).
Merk: Med ikrafttredelse fra 01.11.15 er varamedlemmer til komiteene ikke lenger valgbare som medlemmer/varamedlemmer til kontrollutvalget. Dette innebærer en endring fra forrige konstituering, hvor denne kombinasjonen ikke var omtalt i daværende lovtekst.
Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer må sitte i bystyret.

2 kommentarer om “Samarbeid for et bedre Drammen

  1. Ønsker det nye bystyret lykke til med arbeidet de fire neste årene! Dere har en spennende tid foran dere!
    Mvh
    Lars Hoem

  2. «Arbeide for en økning av antall lærere». Svært lite forpliktende, fordi økt befolkning = flere elever. Dette fører naturlig nok til en økning i antallet lærere. Det sies ingenting om faktisk økt lærertetthet. Vikarpool-tullet bunner i uvitenhet om skoledrift. Behovet for vikarpool kommer som en følge av for lav grunnbemanning. Med mindre klasser som norm kan man slå sammen klasser ved fravær. Elevene får da godt forberedt undervisning av lærere de kjenner i stedet for tilfeldige opplegg av tilfeldige vikarer. Lærere i Drammen har sagt tydelig fra gjennom Utdanningsforbundet at grunnbemanningen i Drammenskolen pr. i dag ikke står i stil til resultatforventningene. «Norges beste skole» er snart bare et flaut mantra. Moderne undervisning, som virker, krever at man har en tett relasjon til elevene. For store klasser tvinger fram metodikk som ikke fungerer like godt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s