Drammen=Sunn økonomi

ordfører Tore Opdal Hansen med kjede1Kommunen har økonomisk handlingsrom
Drammen kommune har arbeidet aktivt for å skape en sunn balanse mellom bykassens driftsutgifter og driftsinntekter. Omstilling og effektivisering har bidratt til å dempe utgiftsveksten. Dette har gitt kommunen bedre kontroll over utviklingen og økt økonomisk handlingsrom. Dette er nødvendig for å kunne følge opp bystrategien.

Høyere netto driftsoverskudd gir økt egenfinansiering av investeringer
Budsjettforslaget legger opp til solide driftsoverskudd de neste fire årene. For 2017 budsjetteres med et netto driftsresultat på 134,9 millioner kroner, tilsvarende nær 2,8 prosent av bykassens driftsinntekter. Videre utover i fireårsperioden budsjetteres det med årlige driftsresultat i størrelse 2,7–3,1 prosent. Positivt driftsresultatet foreslås i hovedsak disponert til egenfinansiering av investeringer.

Vekst i frie inntekter
Kommunes frie inntekter øker med 3,9 prosent i 2017, sammenliknet med revidert budsjett 2016. Dette gir en merinntekt på om lag 134 millioner kroner. Korrigert for lønns- og prisvekst er realveksten på om lag 1,4 prosent, tilsvarende 49 millioner kroner. Skatteanslaget for 2016 ble betydelig oppjustert ved behandlingen av 2. tertialrapport. Disse merinntektene videreføres ikke i 2017. Neste år forventes skatteinntektene å øke med 2,3 prosent, og rammetilskuddet med 5,9 prosent. Nytt inntektssystem gir Drammen kommune merinntekter på nær 29 millioner kroner.

Befolkningsvekst gir økte utgifter
Fra 2017 til 2020 vil Drammen kommune ha en gjennomsnittlig befolkningsvekst på om lag 1,5 prosent per år. SSB forventer at antall innbyggere øker med 4 148 fram til 2020 og med ytterligere 5 797 fram til 2025. Det forventes vekst i alle aldergrupper, og dette vil stille krav til videre utbygging av både tjenester og infrastruktur.

Nær 150 millioner kroner til økt tjenesteproduksjon
Drammen kommune har lavere inntekter enn sammenlignbare kommuner. For å oppnå økt egenfinansiering av investeringene, og samtidig opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen, må det fortsatt stilles krav til høy effektivitet og stram styring.

Budsjettforslaget for 2017 gir programområdene full kompensasjon for lønns- og prisvekst, med 78,5 millioner kroner. I tillegg finansieres økte driftsutgifter som følger av befolkningsvekst, økt husleie og andre driftsutgifter knyttet til investeringer. Programområdenes rammer foreslås i alt økt med 148,6 millioner kroner i 2017. Utover dette legges det opp til begrenset vekst i driftsrammene i perioden.

Raskere nedbetaling av gjeld
Fra og med gjeldende økonomiplan har det vært lagt opp til raskere nedbetaling av kommunens lånegjeld. Gjennomsnittlig nedbetalingstid ble redusert fra 30 til om lag 25 år. Dette gir økte årlige utgifter på nær 35 millioner kroner per år. Kortere nedbetalingstid er videreført i forslaget til økonomiplan 2017-2020.

Fortsatt høyt investeringsnivå
Befolkningsvekst gjør det nødvendig å opprettholde et høyt investeringsnivå. Rådmannen foreslår å prioritere nødvendige investeringer innenfor de tunge tjenesteområdene og teknisk infrastruktur. Det foreslås en samlet investeringsramme på 717 millioner kroner i 2017. For hele fireårsperioden foreslås investeringer for i alt 2 670 millioner kroner.

Økt egenfinansiering av investeringene
Bystyret har vedtatt at minst 20–25 prosent av samlede ikke-rentable investeringer skal egenfinansieres. Rådmannen foreslår at 143 millioner kroner overføres til investeringer i 2017. Det er 45 millioner kroner mer enn i 2016. For hele fireårsperioden foreslås overført 580 millioner kroner til investeringsbudsjettet, tilsvarende 39 prosent av samlede ikke-rentable investeringer. Økt egenfinansiering reduserer lånebehovet.

Begrenset vekst i lånegjelden
Drammen kommune har over flere år hatt en jevn vekst i lånegjelden. Gjeldsveksten har flatet noe ut de seneste årene. Per utgangen av 2016 anslås kommunens brutto lånegjeld til 5 486 millioner kroner. Når vann og avløp holdes utenfor og gjelden omregnes til faste 2017-kroner, er det ingen realvekst i kommunens lånegjeld i perioden.

Solide reserver er bygget opp
Kommunen har de senere årene bygget opp et solid disposisjonsfond. Per utgangen av 2016 anslås bykassens frie reserver å utgjøre om lag 410 millioner kroner, etter at det er korrigert for forutsatt disponering og øremerking til konkrete forhold på om lag 60 millioner kroner. Rådmannen prioriterer i dette budsjettforslaget økt egenfinansiering av investeringer framfor ytterligere oppbygging av reserver.

Finansielle handlingsregler
Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha en fondsreserve på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter, et rentesikringsfond på 1 prosent av kommunens samlede gjeld og en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv vann og avløp).

Bystyrets krav vil være oppfylt med god margin ved utgangen av 2016. Rådmannen foreslår at kravene til oppbygging av reserver skjerpes, og at kommunen skal ha:

– en fondsreserve som til enhver tid er på 5 prosent av bykassens brutto driftsinntekter.
– et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 2 prosent av kommunens samlede lånegjeld
eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med startlån.
– et «eierrisikofond» på minst 20 millioner kroner.

Øker skolekapasiteten
Rådmannen foreslår å investere til sammen 830 millioner kroner i Drammensskolen de neste fire årene. Utbygging av Øren, Brandengen og Fjell skoler med flerbrukshaller, skoleutvidelse og rehabilitering gjennomføres som planlagt. Neste skole som foreslås bygget ut i denne perioden er Aronsløkka skole. I tillegg foreslås tiltak ved Børresen og Danvik skoler.

Forsterket innsats for læring – Læringsløp Drammen
Forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen skal gi ekstra læringsstøtte i tillegg til høy kvalitet i det ordinære læringsløpet. Det blir flere lærere i 1.-4. klasse. Sommerskolen dobler sin kapasitet fra to til fire uker i 2017. Aktivitetsskolen er igangsatt for 1. trinn på Fjell og Brandengen skoler. 64 prosent av elevene på Fjell deltar, mens deltakelsen på Brandengen er 75 prosent. Fra august 2017 utvides aktivitetsskolen til å omfatte de fire første trinnene på begge skoler. Et ”11. skoleår”, for å gi elever som trenger det et bedre grunnlag for å fullføre og bestå videregående opplæring, starter opp høsten 2017 i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Familier med lav inntekt får gratis skolefritidsordning fra høsten 2017.

Gratis barnehage for familier med lav inntekt foreslås videreført som ett av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen. Drammen kommune er valgt ut til å være språkkommune i perioden høst 2016 – 2019. For å bedre ansattes forutsetninger til å utvikle rike språkmiljø, styrkes området med 2 millioner kroner.

Utvidet satsing på kompetanseheving
Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet er Drammensskolens nye kvalitetsplan som ble vedtatt i bystyret i juni 2016. Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst har startet arbeidet med å operasjonalisere planen og sette i verk tiltak. Kompetansekartlegging gjennomføres som første trinn i arbeidet for å oppfylle de nasjonale kompetansekravene til lærere.

Kompetansesenterets tilbud utvides til å omfatte alle som arbeider med barn og unge. For å inkludere ansatte i blant annet barnevernet og PPT og styrke den tverrsektorielle samhandlingen mellom barnehage, skole og oppvekst, tilføres kompetansesenteret 3 millioner kroner. Det skal satses mer på styrking av språk, sosial og emosjonell kompetanse, digitalisering, barns og unges livsmestringsbehov og forebygging av utenforskap.

Nettbrett eller PC til alle elever
Alle elever får egen digital arbeidsenhet i løpet av 2017 og 2018. Bedre tilgang til moderne læringsteknologi vil styrke elevenes læringsutbytte, øke lærernes digitale kompetanse og bekjempe digitale klasseskiller blant elevene.

Bygger én ny barnehage og planlegger flere
Det er god kapasitet på barnehageplasser og barn tildeles plass fortløpende. Barnehage- og skolebehovsanalysen viser at det vil være en jevn vekst i antall barn fram til 2036. Dagens kapasitet vil være tilstrekkelig til å møte behovet i 2017. For å møte veksten i perioden er det avsatt midler til bygging av ny barnehage. Rådmannen foreslår at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å fremskaffe tre eiendommer i 2017 som reguleres til barnehageformål, men først bygges når behovet for flere plasser oppstår.

Trivsel og fysisk aktivitet
Viktige tiltak i barnehagene i 2017 vil være gjennomføring av trivselsundersøkelse blant de eldste barna, inkluderingsteam i alle barnehager for å redusere behovet for særtiltak, digitalisering med vekt på språk-apper og lettere dialog med foreldre gjennom etablering av digital foreldreplattform.

For å legge til rette for fysisk aktivitet foreslås 7 millioner kroner på investeringsbudsjettet til et forsøk med oppgradering og modernisering av uteområdene i to barnehager.

Styrker barnevern, helsetjenester for barn og unge og tjenester til funksjonshemmede barn
Bekkevollen barne- og avlastningsbolig ble tatt i bruk i september, og barna får et bedre bo – og avlastningstilbud. Rådmannen foreslår å tilføre tjenesten 3,4 millioner kroner i 2017 som følge av vekst i antall og omfang av vedtaksbasert tjenester til funksjonshemmede barn.

Det er igangsatt en bred medvirkningsprosess for å utarbeide en handlingsplan for utviklingshemmede som fremmes i 2017.

Rådmannen foreslår at Drammen bosetter 15 enslige mindreårige i 2017, mot 20 i 2016 i tråd med IMDis anmodning. Regjeringen foreslår en omlegging av finansieringsordningen for enslige mindreårige flyktninger fra refusjon til tilskudd som vil gi Drammen økte inntekter. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet inntekter tilsvarende årets utgifter korrigert for antall.

Rådmannen foreslår en rammeendring for Senter for oppvekst på nær 40 millioner kroner. Halvparten av beløpet skyldes omlegging av finansieringen av enslige mindreårige flyktninger. Andre endringer fra 2016 til 2017 er: økte ressurser til barnevern, helsetjenester for barn og unge og kompetansetiltak for ansatte. Midlene fordeles på følgende avdelinger: Helsetjenester for barn og unge foreslås økt med 2,9 millioner kroner. Barnevern har økt brukervekst og tilføres 3,5 millioner kroner.

For å gi de ansatte bedre fysiske arbeidsforhold foreslås Strømsø skole bygget om til kontorlokaler for Senter for oppvekst. Det avsettes 90 millioner kroner på investeringsbudsjettet under Drammen Eiendom KF. De nye lokalene planlegges ferdigstilt i 2019.

Strategi for byvekst med kvalitet

Drammen står foran sterk byvekst, og det planlegges utbyggingsprosjekter for 30-40 milliarder kroner frem til 2030. For å sikre at utbyggingsprosjekter kan gjennomføres i harmoni med det eksiterende bysamfunnet, iverksettes følgende hovedgrep:

• Kommunens plankapasitet foreslås styrket med 15 millioner kroner for å sikre god forankring i bysamfunnet og rask behandling.

• Virksomheten Byplan i Drammen kommune får ny organisasjonsmodell, og driftsbudsjettet styrkes med 2,0 millioner kroner for å ha økt kapasitet, høyere kvalitet, bedre kontroll med byggesaker og bedre service.

• For å sikre bykvaliteter i utbyggingsprosjekter samarbeider Drammen kommune med offentlige og private utbyggere gjennom:
• Kommunalt bidrag til samarbeid med utbyggere inntil 20 millioner kroner per år.
• Utbyggings- og gjennomføringsavtaler ved samtlige større utbyggingsprosjekter.

• For å gi berørte familier trygghet ved store utbyggingsprosjekter kan Drammen kommune tilby kjøp av eiendom som alternativ til usikkerhet og tvangsinnløsning. Drammen Eiendom KF står for gjennomføring gjennom bruk av investeringsmidler.
• Forskuttering av kostnader til planlegging og gjennomføring av større prosjekter ved behov.

• Byprosjekter er Drammen kommunes utbyggingsorganisasjon for offentlig infrastruktur.

For å følge opp kommuneplanens mål om bærekraftig byutvikling, og å møte utfordringer knyttet til blant annet flom og overvann, foreslår rådmannen at det utarbeides strategisk plan for klima og miljø med oppstart i 2017.

For å følge opp satsingen på Fjell 2020 avsettes 16 millioner kroner i økonomiplanperioden til nærmiljøanlegg.

Mer skreddersydde tjenester
I tråd med helse-, sosial- og omsorgsplanen foreslår rådmannen å avsette 12,5 millioner kroner for 2017 og 2018 til utarbeidelse av utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene med tjenester og ulike bokonsepter. Utbyggingen skal sikre at Drammen kommune kan møte befolkningsveksten slik at alle får gode tjenester i sitt nærmiljø.

For å legge til rette for at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, mestre eget liv og ha en trygg og aktiv hverdag foreslår rådmannen 28 millioner kroner i planperioden til velferdsteknologi og digitalisering. Konkrete prosjekter vil blant annet være: digitale trygghetsalarmer med tilhørende døgnåpent mottak av meldinger, elektroniske medisinskap, trygghetsteknologi på sykehjem og hjemme hos brukere. I løpet av 2017 etableres døgnåpent mottak av meldinger fra trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi.

Det fremmes fire planer i 2017:
• Handlingsplan for utviklingshemmede
• Innovasjonsstrategi for psykisk helse og rus
• Folkehelsestrategi
• Arbeid mot vold i nære relasjoner

For at flere skal få en aktiv og meningsfull hverdag foreslår rådmannen å etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser. Det etableres et bedriftssenter med tilrettelagte arbeidsplasser for flere målgrupper, i lokalene til Enter kompetanse på Gulskogen. Det foreslås 6 millioner kroner til etablering og drift i 2017.

Rådmannen foreslår 7,1 millioner kroner i 2017 til etablering av ti arbeidsplasser for personer med rus- og psykiske helseutfordringer.

Helsehuset og Legevakta foreslås samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya. Helsehuset vil dermed på en bedre måte kunne ta imot utskrivningsklare pasienter, tilby akutte døgnplasser og lindrende behandling. Pasientene vil derfor kunne få dekket sitt behov for akutte tjenester fra sykehus, legevakt og kommune på samme sted når sykehuset åpner i 2024. Rådmannen foreslår 2 millioner kroner til planarbeid i samarbeid med Vestre Viken helseforetak og Legevakta.

Rådmannen foreslår 1 million kroner til prosjektering av nye lokaler til Drammensregionens krisesenter (Betzy) og Drammensregionens incestsenter (BRiS).

Ikke av brød alene
I samarbeid med aktørene utredes tilrettelegging av øvings- og konsertlokaler for akustisk musikk ved utvalgte skoler. Harmonien utredes for ombygging til byens sentrale øvings- og konsertlokale.

Det foreslås bevilget 1 million kroner til ”Kunst rett Vest” i 2018. Det legges opp til at Drammens Museum blir vertskap for denne regionale kunstutstillingen, sammen med kommunen.

”Globus”, internasjonal mat- og kulturfestival ble arrangert i september og var en stor suksess. Rådmannen foreslår 750 000 kroner årlig til videreføring av festivalen.

Arbeidene med ny kulturpolitikk for Drammen er i startfasen. Rådmannen foreslår å bevilge 200 000 til dette arbeidet i 2017 og 2018. Midlene skal brukes til bred forankring av planprosessen og til undersøkelse av innbyggernes kulturbruk.

Rådmannen foreslår at Drammen krematorium rehabiliteres utvendig.

Slipper flere til
For å rekruttere flere medarbeidere foreslås 80 nye lærlingeplasser i perioden. Det blir 20 nye plasser hvert år. I tillegg vil kommunen invitere høyskolen til samarbeid for å rekruttere lærere, sykepleiere, vernepleiere og andre yrkesgrupper kommunen har behov for. Aktuelle tiltak er opplæring ute på kommunale arbeidsplasser, vikariater og tidlig rekruttering.

Nye selvbetjeningsløsninger og digitale verktøy
Digitaliseringsstrategien følges opp i 2017 med flere prosjekter som skal gi nye selvbetjeningsløsninger og økt digital tjenesteproduksjon. Det rettes et spesielt fokus på rutiner og kvalitet innen informasjonssikkerhet. Videre fortsetter arbeidet med nytt sak/arkivsystem og nytt budsjett- og analyseverktøy. For å gjennomføre kompetansekartlegging av ansatte i barnehagene og skolene anskaffes eget kompetansekartleggingsverktøy i kommunens HR-system; Agresso.

Samarbeid med næringslivet om nye arbeidsplasser
Drammen kommune vil bidra med 2 millioner kroner årlig
til et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet ”Næringsvekst 2020”. Bedriftsetableringer og satsing på gründere er en sentral del av satsingen.

Rådmannen foreslår å støtte høgskolen i Sørøst-Norge med 3 millioner kroner årlig for å videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning.

For å styrke Drammen som kurs- og konferanseby foreslår rådmannen å videreføre støtten til Byen Vår Drammens prosjekt Destinasjon Drammen.

Et løft for fysisk aktivitet og friluftsliv
”Idrettsløftet” med etablering av nye kunstisbaner, rehabilitering av kunstgressbaner, og etablering av flerbrukshaller fortsetter. De største prosjektene er nye flerbrukshaller ved Øren, Brandengen og Fjell skoler.

Gjennomføring av «Friluftsløftet» starter i 2017. Prosjektet skal bedre mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet i bydelene, gjennom etablering av sammenhengende turstier og nye turmål. Det foreslås investert 5 millioner kroner/år i årene fremover. De første tiltakene kommer i Åskollen og Tangen bydel.

For å stimulere til fysisk aktivitet for kommunens eldste innbyggere foreslås etablert et nærmiljøanlegg skreddersydd seniorer i Bacheparken.

På vei mot en ny kommune
Drammen og Svelvik kommuner har vedtatt å slå seg sammen. Rådmannen foreslår at Drammen kommune forskutterer 10 millioner til stedsutvikling i Svelvik i tråd med den politiske plattformen. Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre og Øvre Eiker. Regjeringen legger frem sak om ny kommunestruktur våren 2017.

Parallelt med den nasjonale beslutningen vil Svelvik og Drammen blant annet kartlegge kommunenes eierskap og ulike former for nærdemokrati. Kartleggingen vil danne grunnlag for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnd for den nye kommunen vil bli oppnevnt når Stortinget har vedtatt ny kommunestruktur våren 2017. Rådmennene i Drammen og Svelvik vil utarbeide en felles sak om bruk av engangstilskudd til kommunereformen, i alt 30 millioner kroner i 2017.

Dersom Stortinget fatter vedtak om ny kommune hvor flere enn Drammen og Svelvik inngår, må det etableres en bredere og mer omfattende planprosess. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak etter Stortingets behandling.

258 millioner kroner til vei
Rådmannen foreslår i alt 258 millioner kroner til ulike veiformål i fireårsperioden, hvorav 100 millioner kroner til oppgradering av veier og 100 millioner kroner til utbedring av Spiralen er de største postene.

Det foreslås 12 millioner kroner til trygge skoleveier og 20 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere.

Buskerud fylkeskommune skal bygge om Bjørnstjerne Bjørnsons gate i 2017, og samtidig bygger Drammen kommune om tilliggende gater.

Etterslepet på veivedlikehold reduseres. Dette skyldes at det avsettes midler til utbedring av veier, gjennom masseutskifting, reasfaltering og utskifting av andre veielementer. Videre sikrer kommunens graveregime at kommunale veier blir rehabilitert i forbindelse med andre gravearbeider i veigrunnen, for eksempel arbeid med vann, avløp og kabler.

Et mer utfordrende klima gir behov for å gjennomføre enkelte tiltak for å redusere faren for flom- og overvannsepisoder. Disse tiltakene prioriteres innenfor investeringsrammen, noe som gjør at lukking av etterslep går noe saktere enn forutsatt.

Det foreslås 1 million kroner til utredning av oppgraderingsbehovet på bybrua.

Kvalifiserer flyktninger for arbeidslivet
Handlingsplan for mangfold og inkludering ble vedtatt av bystyret i oktober 2016. Det er et viktig mål at de bosatte flyktningene raskest mulig blir i stand til å forsørge seg selv. Flere av tiltakene i handlingsplanen er derfor rettet mot å kvalifisere voksne flyktninger for arbeidslivet, og å sikre barn og unge skolegang.

I tråd med prinsippene i planen jobber introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet, og samarbeider tett med NAV Drammen om gode overganger til arbeidsmarkedet. For at flere flyktninger skal komme raskere i arbeid vil rådmannen vurdere en endring i arbeidsdelingen mellom Introduksjonssenteret og NAV i 2017.

Rådmannen foreslår at Drammen tar imot 170 flyktninger i 2017, hvorav 15 enslige mindreårige, i tråd med anmodningen fra Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Fra 2018 forventer rådmannen at behovet reduseres og planlegger for at Drammen skal ta i mot 130 flyktninger, hvorav 15 enslige mindreårige.

30 elever mellom 16 og 24 år fra Introduksjonssenteret får grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole. Fra neste skoleår er dette samarbeidsprosjektet med Buskerud fylkeskommune planlagt å gå over i drift. Rådmannen foreslår en rammeøkning på 1,7 millioner kroner for å kunne videreføre tiltaket.

Store investeringer i vann og avløp, men ingen prisøkning i 2017
Det foreslås investert 511,8 millioner kroner i fireårsperioden til vann, avløp og oppgradering av dammer. De viktigste investeringene er knyttet til oppgradering av ledningsnettet for å tette lekkasjer og fjerne fremmedvann.

Det foreslås ingen prisøkning for vann og avløp i 2017. Prisen på vann foreslås opprettholdt med kronebeløpet for 2016 også i 2018 og deretter og økt med 4 prosent i 2019 og 5 prosent i 2020.

Når det gjelder avløp, foreslås prisen økt med 3 prosent i 2018 og i 2019, mens det foreslås en økning på 2 prosent i 2020.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s