Erna best for Drammen

Vi folkevalgte i Drammen har fått økonomistatus fra rådmannen. Det går så det suser i Drammen og skatteinngangen er bedre enn prognosene. Det spiller stor rolle hvem som styrer Norge. Det spiller også en stor rolle hvem som styrer Drammen. Høyre har en solid hånd på rattet begge steder. Det viser seg i resultatene. Tenk over det, når du stemmer i år.

Drammen bykasses regnskapsstatus per juli i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 24,1 millioner kroner (netto driftsresultat). Rådmannen har imidlertid i denne omgang valgt å opprettholde årsprognosen i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette innebærer et forventet netto driftsresultat på om lag 88 millioner kroner for 2017.

Det spiller stor rolle hvem som styrer Norge. Det spiller også en stor rolle hvem som styrer Drammen. Høyre har en solid hånd på rattet begge steder. Det viser seg i resultatene.

I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr 31. juli 2017. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende:

o Skatteutviklingen i årets sju første måneder er 5,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 6,9 prosent per utgangen av juli, dette er om lag 2 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Skatteutviklingen per juli er imidlertid påvirket av at 16,8 millioner kroner fra forskuddstrekk 3. termin i fjor først ble inntektsført i august. Hvis det korrigeres for dette reduseres den akkumulerte skatteveksten til 5,3 prosent. Den korrigerte skatteveksten i juli isolert er på 1,9 prosent, og dette er lavere enn budsjettforutsetningen. Dette gir rom for en viss usikkerhet i forhold til skatteviklingen framover. Det må også tas hensyn til at den akkumulerte skatteveksten er påvirket av ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt med mer enn 10 millioner kroner i mai.

Den nasjonale skatteveksten per utgangen av juli er på 3,7 prosent. Den nasjonale skatteinngangen i juli var isolert sett positiv med en vekst på om lag 5 prosent.
I årsprognosen må det tas hensyn til at kommunene i november 2016 fikk betydelige engangsinntekter som ikke kan påregnes å gjenta seg i 2017. Rådmannen opprettholder i denne omgang en årsprognose i samsvar med budsjettert vekst på 0,3 prosent.

o Rammetilskuddet viser per juli en merinntekt på 0,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektsutjevningen på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, men understreker at utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt kan påvirke inntektsutjevningen og dermed endre dette bildet.

o Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 2,8 millioner kroner lavere enn budsjett per utgangen av juli. Bosettingen synes så langt å være i rute, og mindreinntekten skyldes i hovedsak etterslep på utbetaling av tilskudd for år 1. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger samt overheng på 23 bosatte personer utover kvoten i 2016 vil gi lavere inntekter fra integreringstilskudd i år. Flere familiegjenforente enn forutsatt kan motvirke dette, og rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektene på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett.

o Programområdene viser per juli et samlet mindreforbruk på 10 millioner kroner – tilsvarende 99,5 prosent i forhold til periodisert budsjett. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll per utgangen av juli. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten per juli fremkommer før budsjettene er korrigert for lønnsoppgjør i kapittel 3 og 5.

Lønnsutgiftene, sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger, viser per juli en netto merinntekt på 0,8 millioner kroner. Programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 10,2 millioner kroner. De øvrige programområdene har positive eller marginalt negative avvik.

o Bykassens netto finansutgifter ble ved behandlingen av 1. tertialrapport nedjustert med 3 millioner kroner. Det forventes fortsatt lavt rentenivå og god likviditet. Rådmannen legger derfor til et resultat for finansområdet i samsvar med revidert budsjett.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s