Marienlystsaken, slik jeg ser den

Drammenshallen fungerer godt for breddeidretten med sine 4 håndballflater. Det er mye aktivitet i Drammenshallen både på dagtid og kveldstid. Hallen er viktig for skolene og byens idrettsliv også slik den er i dag. Det som er begrensningen i dagens hall er først og fremst tilskuerkapasiteten. Norge var vertskap for EM i håndball for flere år siden og noen innledende kamper gikk i Drammenshallen. Da ble det bygget store midlertidige tribuner for å få plass til det nødvendige antallet tilskuere. Takhøyden på langsidene legger begrensninger på hva det er mulig å få til, selv med optimale midlertidige tribuner.

Dagens Drammenshall har stor verdi. Derfor har utredninger konkludert med at en ny hall bør bygges i tilknytning til dagens hall. Det var et alternativ å rive hallen og bygge noe nytt på dagens plassering, men det er ikke lenger noe reelt alternativ.

Jeg vil berømme Marienlystaksjonen for engasjementet. Hva de mener er også klart. Det er i deres fulle rett og det er helt uproblematisk at de kvalitetssikrer lovligheten av arbeidet med en sak, som vi etter hvert får til politisk behandling og som vil bli avgjort på nyåret.

Jeg skrevet dette blogginnlegget, som sprenger alle grenser for hva det er mulig få inn i en kronikk i avisen. Det omfatter den helhetlige tanken vi har, noen refleksjoner og mitt syn på saken i dag.

Første forsøk på å realisere en ny hall
Saken om bygging av en ny multifunksjonshall i Drammen har en lang forhistorie. Ideen ble lansert i pressen allerede i april 2008. Den gangen var det Norges Idrettsforbund som tok initiativet og som kontaktet Drammen kommune.

Arbeidet med den første hallen fikk oppslag i DT
Saken ble fulgt opp i et nytt møte mellom Drammen kommune, Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund i mai 2008, også dette referert i pressen. I dette møtet kom man til enighet om å gjøre en felles utredning for å avklare om det var mulig å realisere et slikt prosjekt.

Det ble etablert en prosjektgruppe med representanter for Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Norges Idrettsforbund Buskerud Idrettskrets og Norges håndballforbund Region Sør. Utredningen ble finansiert av Drammen kommune og idretten.

Prosjektgruppen la fram en foreløpig statusrapport i april 2009. Der konkluderes det med at det av hensyn til transport og generell attraktivitet ikke er realistisk å gjennomføre et slikt konsept andre steder enn i sentrale deler av Strømsø. Som følge av dette anbefalte prosjektgruppen å konsentrere det videre arbeidet med mulighetsanalysen om Marienlystalternativet. Prosjektgruppens rapport ble gjort kjent for bystyret som vedlegg til 1. tertialrapport 2010.

Grunnet manglende avklaring av nasjonal anleggsstrategi og manglende statlig finansiering stoppet videre framdrift. Det var gode intensjoner fra begge sider, men kommunen kunne ikke løfte prosjektet «Ny hall på Marienlyst» økonomisk uten sikkerhet for statlige bidrag. Prosjektet ble derfor lagt i en «skuff».

Andre forsøk på å realisere en ny hall
Høsten 2011 kontaktet Ticon Eiendom AS rådmannen i Drammen kommune om et mulig samarbeid om utvikling av Marienlystområdet. Ticons innspill inneholdt et forslag om utvikling av bolig- og næringsarealer på deler av Marienlyst, der Drammenshallen og friidrettsbanen ligger i dag. Ideen var å skape store nok verdier til å bygge nytt idrettsanlegg gjennom tomtesalg og boligutvikling. Formannskapet ble orientert om utredningsarbeidet i mars 2012. Representanter for Buskerud Idrettskrets og Drammen Idrettsråd fikk også en orientering.

Her ser du plasseringen av ny hall.
Drammen kommune ved rådmannen utarbeidet sammen med Ticon Eiendom AS en avtale om opprettelse av et felles selskap, Marienlyst Utvikling AS, for å realisere ideen. Avtalen om et felles selskap ble behandlet, og godkjent, i bystyret i september 2012 mot èn stemme. Marienlyst Utvikling skal fremme et forslag til reguleringsplan for området.

Reguleringen og nye utredninger
Reguleringsplan for Marienlyst kommer etter planen opp til behandling i formannskapet i oktober/ november, og da skal reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. Mange nye sider ved saken blir belyst fordi saken nå er utredet ifølge planprogrammet. Det som har vært diskutert til nå, er om man ønsker et idrettsløft på Marienlyst og Berskog finansiert med boligbygging eller ikke.

Når reguleringsplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn, håper jeg på mange innspill fra drammenserne. Jeg vil også ta initiativ til et åpent møte om saken, slik at det blir enkelt for de som har synspunkter å fremme disse. Jeg håper også at folk setter seg godt inn i saken, diskuterer den med naboer, familie og venner eller i organisasjoner de er medlemmer av, når saken kommer. Alle innspill vil bli godt mottatt.

I april 2014 behandlet bystyret planprogrammet for Marienlyst og bestemte således hva som skulle utredes videre i saken:

• Nærmiljø og idrett
• Miljøfaglige forhold
• Byform og bystruktur
• Overvannshåndtering
• Handel og næring
• Trafikk og trafikksikkerhet
• Teknisk infrastruktur
• Sosial infrastruktur
• Anleggsfasen

Alt dette er viktige sider ved videreutvikling av Marienlystområdet. I tråd med bystyrets vedtak er dette nå utredet, og når planen nå kommer og legges ut på høring, blir alt dette kjent. Det gir folk en helt annen kunnskap og grunnlag som bakgrunn for sine meninger om Marienlyst.

Marienlyst som grøntområde og idrettsområde
Til grunn for planene for Marienlyst ligger to bærende ideer med stor betydning for idretten i byen:

• En topp moderne multifunksjonshall på Marienlyst til 350 millioner kroner.
• Ett like moderne friidrettsanlegg, med hall, på Berskaug til oppunder 100 millioner kroner.

Dette finansieres av utvikling av bolig- og næringsarealer på deler av Marienlyst, der Drammenshallen og friidrettsbanen ligger i dag. Ideen var og er fortsatt å skape store nok verdier til å bygge nytt idrettsanlegg gjennom tomtesalg og boligutvikling. Om ideen er omsettbar til praksis vil vi først se gjennom reguleringsplanbehandling med påfølgende økonomiske beregninger.

Mange har vært opptatt av Marienlyst som grønn lunge og som idrettspark. Det er jeg også. Men fremtidig utvikling av dette området må også sees som en del av en helhetlig utvikling av hele byen. Det har skjedd store endringer i Drammen de siste tiårene og nye endringer ligger foran oss, også i Marienlysts umiddelbare nærhet. Grøntområdet vil bindes sammen


Da bystyret behandlet sak om ny Intercity-trase fra Drammen og sydover, satte vi som en forutsetning at det gamle jernbanesporet skulle fjernes. Om noen år vil barrieren som i dag skiller Marienlyst fra Bikkjestykket være borte. Når arealet, som nå er båndlagt til jernbane frigjøres, vil vi få et sammenhengende grønt belte fra Austad Gård til dagens idrettspark og Drammens Museum. Dette vil gi gode muligheter for aktivitet og bynært friluftsliv, med bedre tilgjengelighet til større grøntområder.

Vi opplevde også endringer etter at elveparken ble anlagt, blant annet med Bragernes strand. Det har redusert Drammensbadets behov for store uteområder knyttet til friluftsbadet. Det kan være naturlig å vurdere om deler av området, som i dag er inngjerdet, kan utnyttes på en bedre måte i fremtiden til glede for de som ferdes i Marienlystområdet. Èn mulighet er større aktivitetsområde med grønt.

Det er når reguleringsplanen for Marienlyst fremlegges til førstegangsbehandling at arbeidet virkelig starter, og dèt er tidspunktet for alle som har meninger til å vise sitt engasjement. Jeg vil oppfordre flest mulig til pånytt å gi innspill til den formelle planprosessen.

Reguleringsplanen for Marienlyst vil legges ut til offentlig ettersyn, med en romslig høringsfrist. Når større reguleringsplaner er ute til høring, kommer det alltid en rekke innspill. Når høringsperioden er over, vil innspillene vurderes i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

Høringsfasen vil helt sikkert føre til endringer i planen. Den planen som legges ut til høring er derfor ikke den endelige, men et viktig grunnlag for at folk flest, fagfolk og folkevalgte skal kunne gjøre seg opp en mening. Og, jo flere som sender inn sine innspill og synspunkter til det videre arbeidet, jo bedre er det. Vi trenger engasjement!

Drammen kommune vil arbeide aktivt for å kanalisere folks engasjement. Jeg er trygg på at de som har uttrykt sin skepsis til planene, har de samme motivene for sitt engasjement som de som har villet gi planene en sjanse, nemlig byens beste.

Det er ikke tvil om at det er et stort engasjement i byen om Marienlyst. Det er helt krystallklart. Mange mener det ikke bør skje noe, andre vil ikke at friidrettsbanen skal flyttes, mens idretten ønsker det velkommen. Jeg har forståelse for at det er delte meninger.

En oppgradering av nåværende anlegg på Marienlyst og nytt friidrettsanlegg på Berskog vil ligge langt frem i tid om vi ikke får til idrettsløftet nå. Vi har mange idrettsprosjekter som skal ferdigstilles først på Øren, Brandenga, Åssiden og Fjell som ligger inne i økonomiplanen.

Den store diskusjonen om Marienlyst
Jeg tror refleksjonen generelt er at hvis prosjektet blir noe ala skissene, så er det flere partier enn de du ser i dag som blir betenkt. Høyre vil se reguleringsplanens behandling før vi konkluderer. Dette har Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet sluttet seg til. Ingen av samarbeidspartiene vil gå på akkord med det de mener er god byutvikling for å realisere idrettsløftet. Kristelig Folkeparti sier i sitt program at de går for «moderat utbygging av Marienlyst». Venstre vet jeg er opptatt av at det skal settes spesielt fokus på enda større og mer tilgjengelige grøntområder enn i dag. I samarbeidsavtalen går det også klart frem at «Endelig beslutning treffes etter gjennomført reguleringsplan-prosess».

Motstanderne av Marienlyst har klaget arbeidet med Marienlystsaken inn for fylkesmannen, sivilombudsmannen, reist spørsmål til kommunalministeren og nå ESA. Jeg mener det er uproblematisk at folk stiller spørsmål og ber andre instanser sjekke håndteringen av Marienlystsaken. For oss folkevalgte er det betryggende at vi får som svar at vi følger lover og regler. Det skulle bare mangle. Jeg ser det også som uproblematisk at de spørsmålene som er reist fra Marienlystaksjonen sår tvil om kommunens håndtering av saken, så lenge tilbakemeldingen vi får støtter kommunens håndtering. Drammen kommune skal ikke håndtere saker i strid med lover og regler.

Arbeiderpartiet har i de siste møtene forsøkt å få oss til å bryte kontrakten med Ticon. Situasjonen rundt en uttreden har vi fått en juridisk betenkning på. Likeledes hvilke konsekvenser det kan ha om vi ikke følger en inngått avtale. Det ville gi en risiko for at Ticon kunne hevde at det var avtalebrudd og tap av mulige fremtidige inntekter. I verste fall kunne det gå mot rettssak. Bystyrets store flertall ønsker at kommunen skal være en ryddig avtalepartner og ikke sette kommunen i en vanskelig situasjon erstatningsmessig. Det er en oppfatning andre partier, som er imot Marienlystprosjektet, deler. MDG er et eksempel på dèt. I bystyremøtet før sommeren ville de ikke være med på Arbeiderpartiets forslag. Bare så det er nevnt. Det er helt greit å gå ut av avtalen, så lenge avtalens avtalepunkter om terminering følges.

Arbeiderpartiet mener at kommunen har så god økonomi at vi kan realisere idrettsløftet uten denne utbyggingen. Det kan de si som opposisjonsparti og hvis de kun ser på Marienlystsaken isolert. Men Arbeiderpartiet kan ikke det i det uendelige. Arbeiderpartiet har også en politikk på skole og omsorg som skal følges opp. Drammen har i dag et stort investeringsbehov på helse og omsorg stipulert til flere hundre millioner. På skole trengs det også å investeres flere hundre millioner. Nylig fikk vi synliggjort et investeringsbehov på flere hundre millioner på bybrua. Og det er flere andre viktige prosjekter som ligger foran oss som trenger finansiering. Det er ikke mangel på investeringsoppgaver i Drammen. Jeg tviler sterkt på at det i dette totalbildet blir plass til Marienlystplaner på 450 millioner kroner, selv for Arbeiderpartiet. Det er nok også det som idretten ser.

Jeg har håp om at vi kommer i mål med Marienlyst og Berskog prosjektet, men jeg ser at det er et stykke vei til å gå. Likeledes er det forbundet med stor usikkerhet om vi kommer i mål. Samarbeidspartiene har bestemt seg for å legge saken ut til høring gjennom en førstegangsbehandling av reguleringsplanen. Jeg er helt sikker på at samarbeidspartiene, i denne saken som i andre saker, vil lytte til de innspillene vi får.

Marienlyst-saken er én av om lag 200 saker vi behandler i bystyret hvert år. For meg er det en stor sak, men det er null prestisje i den. Samme holdningen vil du sikkert finne i samarbeidspartiene. Ingen kan garantere hva FrP, Høyre, Venstre og KrF vil gjøre når de får forslaget opp i sine grupper – annet enn at denne saken vil være gjenstand for en grundig behandling.

Til slutt
Spørsmålene rundt fremtidig bruk av Marienlyst vil bli avgjort i bystyret i forbindelse med reguleringsplanbehandling, høring og 2. gangsbehandling. Om Marienlystprosjektet ikke er bærekraftig, får vi rydde plass til den i en ny skuff. Om prosjektet er bærekraftig vil den bli realisert. Den som har tålmodighet til å følge saken videre får se resultatet. Jeg ser frem til å diskutere innholdet i saken.

Blogglisten hits

3 kommentarer

Legg igjen en kommentar

 1. Dette er jo fortsatt det reneste tull. Man kan ikke ødelegge en by, og kalle det av hensyn til idretten. Hvor langt ut på viddene ordføreren er viser uttalelsen om at dette bare er en av 200 saker!
  Og 0 prestisje! Narr meg ikke til å le. Sannheten er at ordføreren har dummet seg så kraftig ut at det skal mye til å komme seg politisk på beina igjen. Og det verste av alt, det blir bare verre dess mer han skriver eller uttaler seg. Han ror og ror og skyver idretten glatt foran seg. Nå er det på tide at noen i Høyre tar ham fatt og snakker ham til fornuft.

 2. Tore Opdal Hansen(TOH) skrev i går en post på siden vår (https://www.facebook.com/Lenge-leve-Marienlyst-621849108021102/) Vi har hele tiden vært interessert i dialog. Men utgangspunktet vårt er at vi ønsker å beholde området til LEK og IDRETT. TOH skriver et langt blogginnlegg, men vi prøver nå å trekke ut noen punkter:

  1) For å ta det siste først, så konkluderer TOH med at «Om prosjektet er bærekraftig vil den bli realisert.». Sett i kontekst av at det blir sagt at nå skal man lytte frykter vi her en forutintatthet. For saken er jo, som Høyres egenbestilte måling sier, at over 60% av de som har bestemt seg ikke vil ha blokker. Det er altså slik at vi vil ikke at dette området omreguleres.
  Det at noe er bærekraftig betyr ikke at det er ønsket. Videre så sier TOH videre at han ønsker å komme i mål med Marienlyst. Det vil si at hans utgangspunkt er at han ønsker utbygging.

  2) Det er ikke akkurat alle som er enig med at vi skal selge unna dette for å tilfredsstille håndballforbundets ønske for en ny storhall. Det er Drammens befolknings interesser dere politikere skal tjene! Dette oppfattes av mange som helt feil prioritering mtp bruk av byens ressurser. Hva gjelder Drammenshallen så er det jo Konnerud som legger beslag på 35% av halltiden. Så behovet for nye flater er da tilsynelatende størst oppe på Konnerud?

  3) TOH tar det for gitt at det blir en høringsprosess og at det blir en regilering. Men dette kan vel veltes av bystyret? Det er jo ingen vits i å sette igang en høringsprosess dersom det nå blir et flertall mot regulering. Dette er unødvendig bruk av både tid og krefter.

  4) Så ser vi at «truslene» mot idretten kommer, om at dersom det ikke gjøres noe nå så vil oppgradering av Marienlyst ligge langt frem i tid.

  5) TOH uttaler [..Det er når reguleringsplanen for Marienlyst fremlegges til førstegangsbehandling at arbeidet virkelig starter, og dèt er tidspunktet for alle som har meninger til å vise sitt engasjement…]
  Det er vel på sin plass å bemerke at dersom ikke vi og andre hadde vist vårt engasjement på et tidlig tidspunkt så ville nok dette bli tvunget igjennom i «smug». Det er arrogant om man ikke tar hensyn til de hundrevis av debattinnlegg og mange tusen underskrifter som er knyttet til dette.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s