Snart 40 år i byens tjeneste

Ved slutten av denne valgperioden har jeg vært medlem av bystyret i 40 år og ordfører i hele fire valgperioder. Neste gang drammenserne går til valg vil de gjøre det sammen med innbyggerne i Svelvik og Nedre Eiker. Det skal velges et nytt kommunestyre og en ny ordfører for nye Drammen kommune. Mitt navn blir ikke å finne på Høyres valgliste ved det neste kommunevalget. Bestemmelsen tok jeg i mars i år.

Med 16 år som ordfører vil jeg være den av Drammens ordførere som har lengst sammenhengende fartstid siden 1837. Når Drammens ordførerkjede henges bort, om to år, vil jeg være den siste som har båret det. Den nye kommunen vil få et nytt ordførerkjede – og en ny ordfører.

Høyt tempo
Drammen er i rivende utvikling og jeg er ordfører i to år til. Jeg fikk nylig også en tilleggsoppgave gjennom å være nestleder og leder av interessepolitisk utvalg i Osloregionen. Det blir ikke noe hvileskjær de neste to årene, men fullt trøkk fordi byen og kommunen er i en rivende utvikling.

Vi er godt i gang med arbeidet som skal realisere store offentlige prosjekter. 30 milliarder offentlige kroner skal investeres frem til 2030. Det er over 9 millioner kroner hver arbeidsdag. Faktisk er det 20 milliarder som skal investeres frem til 2024. I tillegg skal det investeres mer enn det i privat eiendomsutvikling.

Noen stikkord for de mange oppgavene er: Styrke kommunens møte med den digitale fremtiden. Arbeide for etablering av ny kommune i 2020. Ny bybru. Utbedre Spiralen. Videreutvikling av Drammensskolen og læringsløpet. Store skoleinvesteringer på en rekke skoler, vi investerer nær en milliard i økonomiplanperioden. Styrking av omsorgssektoren gjennom utvikling av helseknutepunkter. Nytt sykehus. Store jernbaneinvesteringer i bl.a. tunell og ny stasjon i Drammen og på Gulskogen. Ny samferdselspakke. Byfornyelse av kvartaler, Boligbygging i stor skala. Utvikling av store næringseiendommer. Byutviklingskonkurranse for dagens sykehusområde.

Byen som har forandret seg
Som gruppeleder i 16 og ordfører i hittil 14 år har jeg vært med på forvandlingen av Drammen. Byen som på 80- og 90-tallet var sliten og skadd, som ofte fikk negativ omtale, og som har utviklet seg fra å være den stygge andungen i eventyret til å bli en svane. I dag blir byen brukt som eksempel til etterfølgelse for å ha gått nye veier på flere områder og hvor andre kommuner ønsker å høre om det vi gjorde for fem og ti år siden, for selv å starte opp tilsvarende arbeid. Forvandlingen vil fortsette, og utviklingen fremover vil gi sterke og godt synlige resultater.

Høster anerkjennelse
Vi får anerkjennelse for det vi har gjort i Drammen på en rekke områder, både nasjonalt og internasjonalt. På byens vegne har jeg som ordfører mottatt en rekke priser, hele 20 i tallet, fra 2004 til 2016. Mange av prisene er knyttet til en flott byutvikling, men vårt arbeid innenfor skoleledelse, digitale innkjøp, frivillighet, bosetting av flyktninger og boligsosialt arbeid har eksempelvis også blitt prisbelønnet. Dette kan tilskrives godt og målrettet arbeid fra våre ansatte, de folkevalgte og våre samarbeidspartnere. Vi skal fortsatt gjøre et arbeid i Drammen som gir nasjonal oppmerksomhet og som fortjener priser. Nå sist ble vi kåret til landets 3. mest effektive kommune.

Et politisk liv i mange roller
40 år er langt tid men hvilken fantastisk tid. Jeg var Høyres ungdomskandidat i 1979, og siden den gang har politisk arbeid i Drammen vært en stor del av livet mitt. Fra 1983 har jeg vært medlem av formannskapet. Jeg var gruppeleder for Høyre i 16 år fram til jeg ble valgt til ordfører i 2003. Ved utgangen av 2019 vil jeg altså ha innehatt ordfører- vervet sammenhengende i fire valgperioder og satt rekord.

I løpet av disse 40 årene har Høyre vært en del av det politiske flertallet i hele ni av ti valgperioder. Jeg har derfor hatt sentrale roller, har arbeidet med mange partiprogram, budsjettforslag og andre saker som har vært til politisk behandling. Som gruppeleder for Høyre fikk jeg gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartiene og noen der tvilte på at en så god gruppeleder ville bli en like god ordfører. Det får andre bedømme, men jeg forsøker hele tiden å fylle de rollene jeg får.

Utfordringer og utvikling
I en stor organisasjon som Drammen kommune, med mange folkevalgte, ulike virksomheter og nær 4 500 ansatte, vil det selvsagt til enhver tid være utfordringer. Som ordfører kan man heller ikke alltid regne med å seile i medvind. Til tider har det blåst både kraftig og lenge innenfor ulike områder, og det må en leder kunne stå i. Det er imidlertid viktig for meg å understreke at ingen enkeltsak har hatt betydning for mitt standpunkt om ikke å stille til gjenvalg i 2019. Dersom man er redd for kraftfulle debatter og for å ta kontroversielle standpunkter, er den politiske arenaen ikke et riktig sted å være.

Møte med mennesker
Gjennom mitt politiske liv møter jeg mange mennesker. Det å representere kommunen er også en del av ordførers jobb. Jeg har møtt kongefamilien, statsministere og statsråder fra inn- og utland, profilerte personer og sterke personligheter som Malala.

Men jeg har også truffet folk som har vært utsatt for overgrep, spilleavhengige, byens narkomane og andre som sliter for å få på plass ting i hverdagen. Jeg har hatt samtaler med dem som har prosjekter de ønsker å realisere, både med de som har lyktes og de som ikke helt fikk det til. Jeg har møtt de mange som gjør en fantastisk jobb hver dag i offentlige virksomheter eller i privat næringsliv.

Denne mangfoldige kontakten med andre mennesker gjør hverdagen som ordfører ekstra rik. Alle som ønsker et møte med meg på mitt kontor, tar jeg imot. Alle møter er viktige på sine ulike måter. De neste årene kommer jeg fortsatt til å møte interessante mennesker i interessante sammenhenger.

Opprøret mot spilleautomater
Noe av det som har gjort størst inntrykk på meg så langt, er møtet med mennesker som sliter med spilleavhengighet. Jeg tok initiativet til ordføreropprøret mot spilleautomater. Dette fikk nasjonal oppmerksomhet og mange spilleavhengige tok kontakt med meg. Jeg hørte historier om personlige tragedier, familier som gikk i oppløsning og til og med liv som gikk tapt. Noen ga uttrykk for at mitt engasjement hadde reddet dem fordi det bidro til å fjerne spilleautomatene. Jeg tenker på disse menneskene den dag i dag. En viktig oppgave for en folkevalgt er å se de som ikke roper så høyt og å gi dem en stemme.

En mangfoldig arbeidsdag
Bystyret er kommunens øverste organ, men en av ordførers oppgaver er også å fungere som en slags arbeidende styreformann. Drammen kommune har nær 4 500 ansatte, omsetter og investerer for om lag 5,6 milliarder årlig og har rundt 50 ulike virksomheter. I tillegg har kommunen 42 selskaper som vi har helt eller delvis eierskap i. Vi har opparbeidet verdier for mange milliarder kroner gjennom vårt eierskap. Jeg har anledning til å utøve kommunens eierskap i selskaper gjennom generalforsamlinger, representantskap og andre organer. Det er interessant og verdifullt i dobbelt forstand. Dette er en side av ordførerhverdagen som er lite kjent.

Mange er med på å spille meg god
En ordfører har ofte en krevende kalender, med sene kvelder og arbeid i helgene, men det er utrolig hva man finner tid til med god planlegging, og ikke minst et godt støtteapparat.

I vervet som ordfører trekker jeg veksler på ulike administrative medarbeidere. Mange dyktige ansatte i kommunen bidrar til at jeg kan løse denne oppgaven. Jeg er stolt av det vi får til, men æren skal deles med mange. Nære medarbeidere, som min sekretær som holder orden på det meste i arbeidshverdagen min og som følger opp de mange sakene jeg har. Nøkkelmedarbeidere hos rådmannen og i virksomhetene, som gir gode og kloke innspill, er avgjørende i min jobb. Uten disse er det ikke mulig for meg å holde et høyt tempo, eller å levere Drammens synspunkter på en tilfredsstillende måte.

Godt samarbeid med andre
Høyre har hatt et fruktbart samarbeid med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i mange valgperioder. Så også fra 2011 til 2015, da Høyre hadde rent flertall i bystyret. Samarbeidspartiene har i høyeste grad vært delaktige i de gode resultatene. Vi har også tidligere hatt samarbeid med Bylista og Senterpartiet. Nå sist også med MDG.

Som gruppeleder hadde jeg et tett samarbeid med Høyres ordfører. I min ordførertid har jeg samarbeidet godt med Høyres gruppeledere. Men det er også mange, mange flere som har vært gode støttespillere.

Noen viktige resultater
Vi har, i samarbeid med andre partier, vært med på en utvikling av byen det er grunn til å være stolt av.

 • Byutviklingen
  Gjennomføringen av kloakkrammeplanen fra 1985, opparbeiding av elvepark og elvepromenader, veipakke Drammen som la gjennomgangstrafikken utenfor byen og satsing på byaksen på 2000-tallet, er nok det viktigste enkeltresultatet.Disse fire hovedgrepene og noen andre tiltak har bidratt til en fantastisk utvikling frem til det byen er i dag. En utvikling som er et forbilde for mange. Jeg har vært med hele veien og holdt utallige foredrag om dette over det ganske land. Mange andre i byen har også bidratt til å fortelle den gode historien. Store områder i Drammen er fortsatt i støpeskjeen, så det blir også mange historier å fortelle i årene som kommer.
 • Selskapsorganisering
  Som gruppeleder kjempet jeg på tidlig 80-tall gjennom en endring som innebar at deler av kommunens virksomhet ble selskapsorganisert. Dette har hatt stor betydning for kommunens utvikling, i forhold til kvalitet og økonomi innenfor utvikling, drift og forvaltning. Denne organiseringen er litt spesielt for Drammen, vi eier i dag 42 ulike selskaper og er landets mest effektive kommune målt blant de største kommunene og med store verdier.
 • Planprosessene
  Kommunen har et godt grep om planprosessene i min ordførertid. Nå sist var det historiens største plansak i Drammen, jernbaneutbyggingen de neste årene, som fikk enstemmig tilslutning ved førstegangsbehandlingen. Det dreier seg også om større planarbeid innenfor skole, helse, sosial og omsorg. Arbeidet med flere generasjoner av kommuneplanen og ikke minst Bystrategien – Drammen 2036 har vært avgjørende for byen. Vi har arbeidet hardt for å komme frem til enstemmighet i bystyret og har i stor grad lyktes med det. Bystyrerepresentantenes innstilling, uavhengig av parti, har gjort dette mulig.
 • Satsing på kvalitet i skolen
  Bystyret har, særlig de siste ti årene, satset på kvalitetsutvikling i drammensskolen. Først gjennom Norges beste skole og nå gjennom Læringsløp Drammen. Dette arbeidet har gitt Drammen kommune skoleeierprisen, vi har en skole i utvikling som de ansatte kan være stole av og hvor elevene år for år oppnår bedre resultater.
 • Mangfold og inkludering
  Drammen er en internasjonalt sammensatt by, med innbyggere med røtter i nær 150 land. Gjennom et målbevisst arbeid spesielt siden kommuneplanen i 2007 har vi bygget opp under mangfoldet. Drammen skal være en god by for alle drammensere selv om de har røtter fra andre steder i Norge eller i andre land. Interkultur er ett av mange grep som bidrar til et godt arbeid for de med røtter i andre land. Fjell 2020 er et prosjekt jeg var med på å dra i gang. Det er viktig for Drammen.
 • Omsorg i en ny tid
  Også innen omsorg er det satt fokus på kvalitet. Vi har opprettet en kompetansebase som sikrer at våre mange dyktige medarbeidere har den riktige kompetansen. Kvalitet i tjenestetilbudet gir livskvalitet for brukerne. Det siste er livsgledesertifisering som er gjennomført i hele kommunen og nå arbeider vi med å utvikle helseknutepunkter i bydelene.

Stolt og takknemlig
Fra jeg ble ordfører i 2003 har Høyre hatt en solid støtte og oppslutning ved kommunevalgene. Team Høyre har levert.[/caption]

Fra jeg ble ordfører i 2003 har Høyre hatt en solid støtte og oppslutning ved kommunevalgene. Team Høyre har levert.

Som folkevalgt velges man for 4-års perioder. Oppslutningen om Høyre i Drammen har ved de siste fire kommunestyrevalgene vært svært god, med 49,6 prosent av stemmene i 2011 som det beste resultatet. Vi har hatt en støtte fra byens innbyggere som jeg er stolt og takknemlig for. Jeg håper støtten holder seg ved neste valg i 2019.

Høyre i Drammen har gjennom mange år hatt mange dyktige folkevalgte med i det lokalpolitiske arbeidet. Det har selvfølgelig hatt stor betydning for det vi har fått til, og for den oppslutningen partiet har hatt. Jeg takker mine partifeller for deres solide bidrag til at vi har lyktes. Politikk er team-arbeid.

Riktig tidspunkt?
Min beslutning om å ikke stille til gjenvalg ble tatt i mars i år etter å ha tenkt grundig og lenge gjennom saken. Det var en modningsprosess som gikk over flere måneder. Som folkevalgt velges du for en perioden på fire år. I 2020 er tidspunktet riktig for å la andre ta over. Vi skal i perioden 2020 – 2023 bli en del av en helt ny kommune. Høyre i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker skal finne frem til felles kandidater og en ordførerkandidat.

Program- og nominasjonsarbeidet for den nye kommunen og valget i 2019 starter allerede tidlig i 2018. Jeg velger å offentliggjøre min beslutning nå, slik at Høyre får tilstrekkelig tid til å finne de gode kandidatene til partiets valgliste.

Med tanke på at vi bare er halvveis i valgperioden er det ikke ideelt å varsle at jeg ikke fortsetter nå, men det er viktig og riktig av hensyn til den jobben som skal gjøres av partiet frem til valget.

En fantastisk tid for en ordfører
Jeg er ordfører i en svært spennende tid for byen, og kan se tilbake på store endringer og betydelige resultater. Jeg kan også se frem til to nye aktive år med både store utfordringer og videre utvikling.

Men om to år, den 31. desember 2019, vil det være på tide å takke for meg etter 40 år som folkevalgt og å takke for tilliten jeg har hatt i Høyre og hos velgerne. Det er det heldigvis 2 år til.

 

Blogglisten hits

 

 

En kommentar om “Snart 40 år i byens tjeneste

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s