Vi skal ikke gjøre noe uklokt på Holmen

Folk er opptatt av hva som skal skje med Holmen i tiden fremover. Det er bra med engasjement. At noen er skeptiske, motstandere eller usikre, er forståelig når en reguleringsplan er til behandling. Holmen er et nabo-område til boområder og etter hvert sykehus. Holmen en viktig del av bybildet i tillegg til at den fyller viktige funksjoner. De folkevalgte vil ikke tillate en utvikling på Holmen som har negativ innvirkning på det vi i Drammen har brukt tiår på å bygge opp.

De folkevalgte i Drammen har derfor ikke til hensikt å legge til rette for at Drammen havn skal være den største havnen for Østlandsområdet. Det er heller ikke på Holmen at den nye tømmerterminalen skal ligge, etter at denne må flytte fra Lierstranda. Dette gjorde jeg klart i et brev til fylkesordfører Roger Ryberg allerede i august i fjor.

Den aktuelle saken akkurat nå dreier seg om et forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Holmen, som ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn etter et enstemmig vedtak i formannskapet i mars i år. Helt konkret er hovedgrepet å fylle ut ytterligere 260 mål østover, når tuneller sprenges og fyllmasse er tilgjengelig. Konsekvensene av dette er utredet, blant annet vedr. støy, landskapsbilde og trafikk samt flom og strømningsforhold.

Vi har lenge arbeidet for at jernbanens godsvirksomhet på Sundland og i Nybyen skal flyttes. Slik virksomhet hører ikke hjemme i sentrum og arealene bør benyttes til videre byutvikling på Strømsøsiden. Jernbanen trenger derfor bedre egnede arealer til godshåndteringen. Det legges det til rette for på Holmen.

I tillegg er hele Tangenområdet, fra Tollboden til Tjømekaia, avviklet som havn og aktiviteten er flyttet til Holmen. Tangenområdet skal byutvikles til næring og boliger. Etter hvert som Lier kommune kommer i gang med å bygge fjordbyen vil den delen av biltransporten som har tilhold på Lierstranda måtte flyttes, og Holmen vil eksempelvis kunne være et naturlig alternativ. Nytt sykehus er også avhengig av å fjerne den samme jernbaneaktiviteten på Brakerøya/Lierstranda.

Holmen skal ikke bli monsterhavn.
Når det nå foreslås gradvis å fylle ut ytterligere 260 mål på Holmen, vil det sikre arealer for flere tiår fremover. Det vil også ta mange tiår og utvikle. Således vil Holmen kunne vokse med behovet for økt areal. Det gir muligheter for en god og langsiktig utvikling av Holmen, som et område for havnevirksomhet og havnerelatert næring.

Vi merker allerede nå en viss arealknappet på næringsarealer i vårt område, særlig arealer med tilgang til sjøen. En utvidelse av Holmen vil kompensere for noe av dette, og er med sin sentrale plassering godt egnet, med nærhet til sjø, vei og bane.

De nye arealene på Holmen vil også på sikt gi mulighet til å etablere industri, fortrinnsvis industri som har behov for nærhet til havn. Men det gir også rom for annen virksomhet. Dagens kabelproduksjon er et godt eksempel på det.

Holmen kan også være et egnet sted for reetablering av teknologibedrifter som i dag ligger sentralt i Drammen, eller i regionen for øvrig, men som ikke har utvidelsesmuligheter innenfor de arealer som de disponerer – arealer som med fordel vil kunne byutvikles.

Over tid bør derfor selve havne- og logistikkvirksomheten på Holmen utvikles mer i retning av en «kompakthavn». I et langsiktig perspektiv er ikke hensikten nødvendigvis å sørge for en større utvidelse av havnearealene i seg selv, men en effektivisering av havne- og logistikkvirksomheten og en langsiktig, strategisk utvikling av Holmen med annen virksomhet enn i dag.

Forslaget som har ligget ute til høring legger i første omgang ikke opp til noen økning av arealene som brukes til havnevirksomhet. Det vil ta lang tid å opparbeide de arealene det er snakk om. Det legges heller ikke opp til noen store endringer i forhold til annen virksomhet på Holmen, med unntak av sonen mot Bragernesløpet og et forslag om grøntkorridorer, samt gang- og sykkelveg samt kontorbygg. Når det måtte bli aktuelt med videre utfylling, vil det utarbeides detaljregulering for området, både hva angår arealbruk og utforming.

Det er nylig etablert en jernbaneterminal på Holmen. Hensikten med det har vært å få fjernet dagens godsterminaler i Drammen sentrum inntil det er etablert en mer permanent terminalstruktur på Østlandet.

Etablering av tømmerterminal på Holmen er ikke forenlig med det langsiktige behovet for arealutvikling på Holmen, og er derfor helt uaktuelt. Det er heller ikke ønskelig med noen vesentlig utvidelse av havnevirksomheten til å bli en stor havn i for Østlandet. Den rollen får andre steder ta.

Derimot vil Holmen kunne bli et attraktivt område for etablering av ny næring eller relokalisering av arbeidsplassintensive bedrifter som det ikke lenger er naturlig å ha i sentrum. Det er i dette lyset vi folkevalgte vil behandle forslaget til reguleringsplan.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s