Gangbro bra, men ingen erstatning

En eventuell permanent gang-/sykkelbru må etableres nedenfor (øst for) bybrua. Etter dialog med Bane Nor og gjennomgang av siste reviderte fremdriftsplan, er det nå klart at det vil pågå anleggsarbeid knyttet til ny Vestfoldbane/ombygging av Drammen stasjon i dette området i en lengre periode. Anleggsperioden i området hvor en eventuell permanent gang-/sykkelbru vil «lande», vil i stor grad være sammenfallende med anleggsperioden for riving/bygging av ny bybru. Det medfører at en bru i dette området ikke vil være tilgjengelig før store deler av arbeidene med ny bybru er gjennomført. Ny permanent g/s-bru er planlagt bygd 300-400 meter nedenfor dagens bybru. Den vil derfor heller ikke fungere som en fullverdig løsning for dagens bybru i en midlertidig fase ved bygging av ny bru.

Rådmannen vurderer nå midlertidige løsninger for gående og syklende i anleggsperioden. Som en del av dette arbeidet, sees det nærmere på ulike løsninger der blant annet midlertidig gangbru inngår. Det vurderes, i tett dialog med BaneNOR, hvor og hvordan begge parter kan nyttiggjøre seg av én midlertidig brukonstruksjon over både elv og sporområde. Denne utredningen går inn under kategorien «innovative løsninger» fra bystyrets vedtakspunkt 5 f. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om midlertidige løsninger for gående og syklende i anleggsperioden før sommeren 2019.

Ny bybru er et svært kostnadskrevende prosjekt som skal finansieres av nye Drammen kommune. Det var derfor naturlig å legge saken frem for fellesnemnda til forankring i en budsjettsak 06.11.2018. Ny kommune vil få begrensede midler og nåværende kommune må være moderate i pengebruken inn mot sammenslåing. Det ble derfor vedtatt i bystyresak 25.09.2018 at man ikke skulle gå videre med permanent gang- og sykkelbru.
Ved behandlingen av ovennevnte bystyresak 159/18 den 25.09.2018 – Ny Bybru og ny gang- og sykkelbru, ble følgende vedtak fattet vedrørende tiltak i anleggsperioden:

5. Rådmannen bes så snart som mulig legge fram en egen sak om tilbud for gående/syklende i anleggsperioden med følgende alternativer:
a. Dagens bruer benyttes (Ypsilon, Strømsø/Holmenbru)
b. Ferge som en midlertidig eller varig løsning for gående og syklende i anleggsperioden
c. Alternativ med «rundbusser» for følgende rute: Strømsø Torg – Holmenbrua – Bragernes Torg – Øvre Sund bru
d. Alternativ med shuttlebuss Strømsø Torg – Bragernes Torg og vice versa
e. Det tas snarest kontakt med Brakar for vurderinger hvordan dette kan løses på en best mulig økonomisk og forsvarlig måte
f. Andre alternative radikale og innovative løsninger vurderes fortløpende

En eventuell ny permanent gang- og sykkelbru må reguleres og prosjekteres, slik som med ny bybru. Prosessen med ny bybru er allerede i gang, og administrasjonen er i prosess med å anskaffe bistand til detaljprosjektering og regulering. For ny bybru tar man sikte på å inngå kontrakt med utførende entreprenører omkring årsskiftet 2021/2022. Dette er omtrent et halvt år før dagens bybru er planlagt revet i juni 2022, og er koordinert med Bane Nors fremdriftsplaner for etablering av ny Vestfoldbane. Ny bybru forventes ferdigstilt i løpet av 1. halvår 2025.

En ny permanent gang- og sykkelbru er både enklere å bygge og prosjektere enn ny bybru, men det kreves at man gjennomgår de samme prosessene. Selve reguleringsarbeidet for en eventuell ny gang- og sykkelbru vil imidlertid bli mer krevende enn for bybrua da endelig plassering av GS-brua ikke er avklart. Byggetid på en relativt enkel permanent GS- bru vurderes til i underkant av halvannet år.

Forslag til vedtak:
Midlertidige løsninger i anleggsperioden ved bygging av ny bybro utredes i tråd med vedtakspunkt 5 i bystyresak 159/18 den 25.09.2018. Egen sak om mulige midlertidige løsninger legges frem før sommeren 2019.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s