Et godt og offensivt budsjett for Drammen

Mer aktiv by er målet for budsjettforslaget for Drammen kommune 2015-2018. Det foreslås bygget tre nye flerbrukshaller til bruk for skolene, idretten og nærmiljøet og åtte nye nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet de neste fire årene. Trygge skoleveier styrkes med 3 millioner kroner ekstra hvert år. Økt hverdagsmestring slik at flere kan klare seg selv, er satsingsområde innen helse, sosial og omsorg. Planleggingsarbeidet utvides for å gjøre flere nye bolig- og næringsarealer klare og dermed legge til rette for økt byggeaktivitet.

publikum foran torgscenenStram økonomisk styring og effektiv drift muliggjør investeringer i byvekst med nær 2 milliarder kroner. Driftsbudsjettet opprettholdes og det foreslås ingen reduksjoner i tjenestetilbudet. Derimot foreslås å utvide tilbudet med gratis barnehage til flere med lav inntekt. Økt samarbeid med frivillige følges opp i tråd med vedtatt plan, blant annet gjennom gratis utlån av skolene, frivillighetskoordinator og tilrettelegging for sosiale entreprenører. Forebyggende helsearbeid styrkes. Kvaliteten i sykehjemmene bedres gjennom aktiv oppfølgning av livsglede.

For å kunne planlegge for byvekst med kvalitet er det utarbeidet en skisse til et budsjett for de neste 10 årene. Det er første gang et slikt budsjett er utarbeidet, med den usikkerhet det innebærer. Langtidsbudsjettet viser store behov for investeringer også fra 2019. Tilsvarende er utgiftsbehovet høyere enn forventede inntekter. Det tilsier at Drammen kommune må prioritere hvilke nye investeringer som skal gjennomføres når. Det er behov for å omstille og effektivisere driften for at flere innbyggere skal få gode tjenester.

Her er noen hovedpunkter fra budsjettforslaget, slik det nå ligger:

 • Tre nye flerbrukshaller. Øren, Brandengen og Fjell
 • To nye nærmiljøanlegg årlig.
 • Utvidelse av Drammen park
 • Trygge skoleveier – økt innsats
 • Økt hverdagsmestring i helse- sosial og omsorg, slik at flere kan klare seg selv
 • Utvidet planarbeid for å klargjøre for flere boliger og arbeidsplasser
 • Tjenestetilbudet fra kommunen opprettholdes
 • Investeringer på 2 mrd. kroner
 • Netto driftsresultat øker fra 70 til 110 mill i perioden
 • Disposisjonsfondet over handlingsregelen i hele perioden
 • Lånegjelden øker fra 5,3 til 6,0 mrd i perioden – låneveksten begrenses
 • Ti-års budsjett utarbeidet – investeringer må prioriteres og driftsutgifter reduseres

Investerer i byen og opprettholder reservene
Drammen kommune har en stram økonomi, men helheten i budsjettet er under kontroll og det forventes et driftsresultat på om lag 2 prosent i 2014.

Det gjør det mulig å egenfinansiere deler av kommunens investeringer, samtidig som fondsreservene bygges noe opp. Fondsreservene sikrer kommunen mot uforutsette utgifter og en eventuell renteøkning. Bystyret har vedtatt at kommunen til enhver tid skal ha et disposisjonsfond tilsvarende 3 prosent av brutto driftsinntekter, per i dag cirka 130 millioner kroner. I tillegg forutsettes det et rentesikringsfond på 1 prosent av brutto lånegjeld. I øyeblikket tilsvarer det cirka 50 millioner kroner. Dette målet nås i 2014 og rådmannen legger til grunn at bystyrets krav også oppfylles i 2015.

Sviktende skatteinntekter i 2014
Hele landet opplever i 2014 en svakere skatteinngang enn forventet. Drammen kommune har derfor, i likhet med regjeringen, allerede nedjustert skatteanslaget. For Drammens del er skatteinngangen også lavere enn i landet for øvrig. Kommunen hadde i 2013 inntekter tilsvarende 99 prosent av gjennomsnittet for norske kommuner. Fra 2013 til 2014 er dette redusert til om lag 96 prosent. Det foreslåtte statsbudsjettet kompenserer delvis for denne svikten, men ikke helt. Drammen kommune har tradisjon for nøkterne skatteanslag, og også i år legges regjeringens anslag for skatteinngang i 2015 til grunn.

Unngår store innsparinger i 2015
Enkelte virksomheter har et betydelig merforbruk i 2014. Dette er særlig knyttet til helse, omsorg og barnevern. Rådmannen følger disse virksomhetene tett og det arbeides for å bringe driftsøkonomien i balanse. Det forventes at iverksatte omstillinger vil ha positiv effekt og det legges ikke opp til store innsparingstiltak i 2015.

Moderat vekst i gebyrer
For de fleste av kommunens tjenester vil gebyrene i 2015 reguleres i takt med generell prisstigning. Det blir stort sett ingen realøkning. Unntaket er gebyrer innenfor vann og avløp, noe som skyldes store investeringer i rehabilitering og utskifting av ledningsnett.

Gratis barnehage for flere
Drammen kommune innførte fra 1. oktober i år gratis barnehage til alle familier med inntekt under 4G, tilsvarende 358 000 kroner. Fra 1. januar heves grensen til 405 000 kroner. Flere vil dermed få tilbud om gratis barnehage og dagens søskenmoderasjon opprettholdes.

Investerer for å møte veksten
Drammen vokser og flere skal bruke byen. Flere barn fører til behov for økt kapasitet i skoler og barnehager. Veksten gjør det også nødvendig å sette av midler til nødvendig teknisk infrastruktur. Drammen kommune vil investere for nærmere 2 milliarder kroner de neste fire årene, hvorav om lag 500 millioner kroner innenfor vann og avløp. Dette fører til en sterk økning i lånegjelden, og renter og avdrag spiser mer av kaka. Rentene holder seg imidlertid lave og det er grunn til å anta at dette vil vedvare. Kommunen får derfor en mindre vekst i finanskostnadene enn tidligere antatt.

Langtidsbudsjett for Drammen kommune 2019-2024
I forbindelse med fremleggelsen av økonomiplan 2015-2018 legger rådmannen også for første gang frem et langtidsbudsjett for tiårsperioden fra 2015 til 2024.

Befolkningsprognoser viser at det er forventet at antall innbyggere i Drammen kommunen vil stige med om lag 10 000 frem mot år 2024. Dette vil påvirke kommunens behov for investeringer, driftskostnader og tjenesteproduksjon. For å kunne møte denne veksten på en god måte, er det besluttet å utarbeide et langtidsbudsjett som viser investeringer og driftskostnader kommunen kan vente seg frem mot år 2024. Tanken bak vedlegget er å skape en bevisstgjøring rundt hvilke investeringer det er behov for fremover og hvilke driftskonsekvenser investeringene får for kommunen.

Aktiv for andre
Bystyret vedtok i juni Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform, som omfatter en rekke tiltak i perioden 2015-2018. Frivillighetspolitikken følges aktivt opp i forslaget til økonomiplan. Spesielt vil styrking av kvaliteten i tilbudene til eldre og funksjonshemmede gjennom samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor bli et satsingsområde. Frivilligsentralene, Kulturoasen og tilrettelegging for frivillig kulturarbeid videreutvikles.

Gratis skolelokaler til frivillige
Kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet.

Enklere tilgang og bedre service
Det legges til rette for tilgjengelig og enkel behandling av søknader om økonomisk tilskudd og leie av lokaler. Kommunen etablerer en frivillighetsportal på kommunens nettside. Portalen skal inneholde både informasjon om kommunens bistand til frivillige og en oversikt over lag og foreninger.

Frivillighetskoordinator
Det opprettes en funksjon som frivillighetskoordinator, sentralt i kommunens organisasjon, med ansvar for overordnet og tverrsektoriell tilrettelegging. Tilrettelegging for partnerskap og samarbeid mellom ulike aktører innen frivilligheten, og mellom frivillig sektor, næringsliv og kommune, vil være en av hovedoppgavene.

Partnerskap, dialog og møteplasser
Kommunen vil arrangere regelmessige møter mellom kommunale tjenester, næringslivet og frivillig sektor med sikte på etablering av konkrete partnerskap. For at frivillighetsarbeidet skal ha god folkevalgt forankring arrangeres årlige dialogmøter mellom politiske organer, kommunale tjenester og frivillig sektor i hver bydel. Kommunen vil også etablere en årlig møtearena for dialog mellom frivilligheten og andre samfunnsaktører og mellom ulike deler av frivillig sektor.

Gratis barnehage til flere og aktiv rekruttering
Tilbudet om gratis barnehageplass utvides til å omfatte alle med inntekt under 405 000 kroner. Tidligere har inntektsgrensen vært 4G tilsvarende cirka 358 000 kroner. Forslaget er i samsvar med regjeringens forslag til inntektsgrense for maksimalpris. Siden 2010 har kommunen gjennom hjembesøk og motivering av familier rekruttert flere barn til barnehage i bydelene Fjell og Strømsø. Dette arbeidet videreføres og utvides til å gjelde alle bydeler. Målet med tiltakene er å styrke integrering, bekjempe barnefattigdom og stimulere barns språkutvikling.

Fokus på barns grunnleggende ferdigheter og økt dekningsgrad videreføres. Utviklingsprosjektet Norges Beste Barnehage skal evalueres våren 2015 og planlegges ført over i drift sommeren 2015. For å tilrettelegge for fysisk aktive barn foreslås 2 millioner kroner årlig til innvesteringer i uteområdene.

Styrking av forebyggende arbeid for barn og unge
Forebyggende helsetjenester styrkes med ytterligere 2,2 millioner kroner under forutsetning av økt statlig tilskudd. Skolehelsetjenesten vil med dette få økt bemanning og økt tilstedeværelse på skolene. Siden 2013 er helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket med 5,4 millioner kroner.
Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) vil i større grad dreie sin tjenesteutøvelse fra forvaltning til veiledning. Systemarbeidet til PPT skal bidra til tidligere intervensjon og bedre tilpasset opplæring for det enkelte barn i nært samarbeid med barnehage, skole og foresatte.
Barnevernet har endret tjenesteproduksjonen for å kunne gi barn tidligere hjelp og forebygge behovet for plassering utenfor hjemmet. Dette arbeidet vil på sikt både gi et bedre tilbud til det enkelte barn og en mer kostnadseffektiv drift.

Store planprosesser gjennomføres
Drammen er inne i en periode hvor mange store planprosesser gjennomføres parallelt. Dette er knyttet til både kommuneplanens arealdel, områdeplaner, konkrete byggesaker og samferdselsanlegg.

Kommuneplanens arealdel vil bli lagt frem for endelig vedtak i 2015. Planen vil gi rammer for bolig- og næringsutvikling og utvikling av infrastruktur frem mot 2036. Viktige planprosjekter skal tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling på Gulskogen/Sundland, Travbanen/Berskaug og Tangen/Åskollen. Andre planprosjekter forbereder sykehusutbygging på Brakerøya, utbygging av transportsystemene i byen og flytting av godsterminal- og havnefunksjoner fra Nybyen, Sundland og Tollbukaia til Holmen.

Omprioritering gir bedre byggesaksservice
Kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring med frist 15.02.2015. Når den er vedtatt vil kommunen tilby kurs til de profesjonelle miljøene for at disse så tidlig som mulig skal bli kjent med de grunnleggende rammebetingelsene.

Byggesak over disk
Byggesak over disk er et tilbud som har vært gjennomført tre ganger i 2014 og som planlegges gjentatt tre ganger hvert halvår i 2015. Dersom søker har en komplett søknad vil det kunne fattes vedtak samme dag. Nødvendige ressurser fra andre fagavdelinger kalles inn for at alle forhold skal kunne vurderes samtidig.

For å gjøre det enklere for søkerne yter byggesaksavdelingen veiledning i å utarbeide en komplett søknad. En byggesaksbehandler er tilgjengelig i servicetorget mandag, tirsdag og torsdag for å forklare om hvilke formelle krav som stilles til en søknad. Kommunen tar også imot søkere til forhåndskonferanse for å avklare rammene for det enkelte tiltak.

Byggesaksavdelingen i Drammen kommune har omprioritert vel halvannet årsverk for å gi bedre service.

Hverdagshabilitering og mestring
For å sette flere i stand til å klare seg selv foreslås en ekstra innsats på 28,5 millioner kroner i perioden til hverdagsrehabilitering for eldre. Kvaliteten i sykehjemstilbudet styrkes gjennom aktiv oppfølging av livsglede i sykehjem, egen koordinator for å styrke samarbeidet med frivillige og opprusting av bygninger. Eget tilbud for eldre i sykehjem som trenger tilrettelagt faglig tilbud grunnet atferd etableres i 2015 ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt. Brukervalg i hjemmesykepleien innføres i 2015.

Det foreslås 20 millioner kroner i perioden til investeringer i velferdsteknologi. Satsingen på velferdsteknologi startet i 2014 med utbygging av trådløse nettverk på tjenestestedene, og investeringene vil fremover rettes mer mot tjenester enn mot infrastruktur.

Koordinering av helhetlig oppfølging av kreftpasienter og kompetansehevende tiltak sikres gjennom egen kreftkoordinator.

Hovedfokus i planperioden vil være oppfølging av plan for helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Drammen kommune som ventes behandlet vinteren 2015.

Fra bibliotek til litteraturhus
Drammensbiblioteket skal utvikles som arena for debatt, læring og møter mellom mennesker. Bibliotekrommet vil bli utviklet, etasje for etasje, i tråd med publikums forventninger. Plan for et fireårig utviklingsprosjekt vi legges frem for politisk behandling høsten 2015.

Digitale tjenester ved biblioteket vil bli styrket, blant annet formidling, informasjon, service og kommunikasjon. Sammen med Kulturoasen vil tilbudene til seniorpublikummet bli styrket, herunder Seniormøteplassen og Livslystfestivalen.

Deler av arbeidet har fått nasjonale prosjektmidler. Det vil også bli søkt om statlige tilskuddsmidler til bibliotekutvikling, i tråd med jfr. regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Litteraturhuskonseptet utvikles i samarbeid med øvrige aktører på Papirbredden.

Flere og bedre tjenester
Oppfølging av Drammen kommunes nye digitaliseringsstrategi blir et hovedfokus i 2015. Målet er flere og bedre tjenester via digitale løsninger. Digital kommunikasjon er førstevalget når offentlig sektor skal kommunisere med innbyggere og næringsliv. Drammen kommune arbeider med å igangsette digital utsendelse av brev til innbyggerne.

Arbeid med prosjektet Rett på nett er i gang. Det vil utvikles selvbetjeningsløsninger for barnehagesøknad, innmelding til skole og skolefritidsordning. Veileder og sjekkliste for søkere i enkel byggesaksbehandling planlegges lansert i 2015.

Rådhusets første etasje vil bli bygget om for å gi bedre publikumsservice.

Idrettsanlegg og aktivitetsarenaer for flere
Byen vokser og stadig flere er fysisk aktive. For å legge til rette for økt fysisk aktivitet i en voksende befolkning, foreslås det å investere i tre nye flerbrukshaller i planperioden. Hver hall har en størrelse på minimum én håndballflate. Anleggene skal tilfredsstille skolenes, idrettens og nærmiljøets behov.

Utskiftning av kunstgressdekke fortsetter, med utskifting av én flate per år. Fra 2015 vil ny kunstgressbane kunne tas i bruk på Brakerøyabanen. Senere i perioden følger banene på Marienlyst og Fjell.

Det foreslås å bygge to nye nærmiljøanlegg hvert år i planperioden, i tilknytning til skoler, en fordobling fra inneværende år. Dette vil ytterligere bygge opp under målet om mer fysisk i skolen.

Turistforeningens avdeling i Drammen og omegn vil overta driften av Hamborgstrømpaviljongen. Drammen kommune vil bidra til å tilrettelegge området, slik at Drammen nå får sitt tredje utfartsmål, i tillegg til Blekktjern og Goliaten, i samarbeid med turistforeningen. Det vil bli anlagt nye sykkeltraséer i Drammensmarka.

Det foreslås å avsette 17 millioner kroner til videreutvikling av Drammen park som aktivitetsarena for barn og unge. Som en del av prosjektet Fjell 2020 foreslås 16 millioner kroner til investeringer i lekeplasser, gangveier og parker på Fjell.

Trygge skoleveier og økt veivedlikehold
Det foreslås 3 millioner kroner i budsjettet hvert år til ekstra sikring av skoleveier.

Fra og med 2016 foreslås 4 millioner kroner ekstra til veivedlikehold. Dermed vil nivået på veivedlikehold komme på et nivå som samsvarer med vedtatt hovedplan vei. Dette innebærer at etterslepet på veivedlikehold gradvis reduseres.

Det foreslås en årlig bevilgning på 21 millioner kroner til rehabilitering og oppgradering av veier. Gang- og sykkelveier vil bli prioritert, for å legge bedre til rette for fysisk aktivitet og myke trafikanter.

Fysisk aktivitet og kompetansebygging i skolen
Det foreslås å bygge ut tre skoler med tilhørende flerbrukshaller de neste fire årene. Samlet investeres 532,6 millioner kroner i skolene. Én times fysisk aktivitet i skoletiden innføres hver dag for å gi bedre læringsresultater. Investeringene til nærmiljøanlegg dobles fra 2015, med fokus på å tilrettelegge for ungdom. Det tas i bruk ett nyutbygget skoleanlegg med flerbrukshall hvert år i 2016, 2017 og 2018.

Til kompetanseheving av ansatte i skolene settes det av 10 millioner kroner årlig og det vil bli foretatt kompetansekartlegging. Fokus på grunnleggende ferdigheter, ledelse og resultater videreføres. Det legges til rette for at elevene kan følge undervisning på høyere nivå. Arbeidet for å bedre elevenes trivsel videreføres. Det utredes ulike tiltak for å styrke læringsresultatene i Fjell bydel gjennom prosjektet Fjell-2020.

Flere skal bli selvhjulpne
NAV gir informasjon, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. For at flere skal bli selvhjulpne forsterkes samarbeidet med næringsliv, frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører. Dette kombineres økt aktivitetsplikt. Nye tiltak som helseavklaring for langtidsmottakere og arbeidsavklaring for unge iverksettes.

Uteteamet vil øke aktiviteten og følge ungdomsmiljøene tettere for å styrke forebyggende rusarbeid. Det gjennomføres et eget prosjekt for å kartlegge og redusere omfanget av overdoser. Tjenestetilbudet til brukere med både rusavhengighet og psykiske lidelser samordnes og gjøres mer helhetlig. Arbeids- og aktivitetstiltak for personer med rusavhengighet, i regi av Kirkens bymisjon, videreføres.

Drammen kommune vil inngå partnerskapsavtaler med bedrifter i drammensregionen for å gjøre undervisningstilbudet til innvandrere og flyktninger mer arbeidsrettet. Det vil være fokus på karriereplanlegging for, og veiledning av, deltakere i språk- og arbeidspraksis, samt jobbsøkerkurs.

Det høye aktivitetsnivået på det boligsosiale arbeidet fortsettes. For at flere skal kunne eie sin egen bolig videreføres arbeidet med ”Leie til eie”. I tillegg iverksettes ”Leie med sparing” som et nytt tiltak. For at startlånet skal strekke til flere, vil kommunen samarbeide med privatbanker om samfinansiering. Det forventes at startlånrammen da vil kunne rekke til dobbelt så mange husstander som i dag, fra cirka 100 til 200 husstander. Investeringsrammen på 20 millioner kroner til kjøp av utleieboliger opprettholdes.

Realisering av frivillighetspolitisk plattform
Bystyret fattet i møte 17. juni 2014, sak 65 vedtak om Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform. Plattformen omfatter fjorten aktuelle tiltak i perioden 2015-2018, hvorav de fleste er videreutvikling av eksisterende tiltak.
Realisering av tiltakene (framdrift og økonomiske og administrative konsekvenser) vurderes i økonomiplanen, jfr. plattformens punkt 9.1 og vedtakets punkt 3. Mange av tiltakene involverer flere programområder.
Frivillighetspolitikken følges positivt og aktivt opp i forslaget til økonomiplan. For de fleste tiltakenes vedkommende ble forarbeid igangsatt straks bystyrets vedtak var fattet. Ressurser til realisering av tiltakene frigjøres som hovedregel gjennom økonomiske og administrative omprioriteringer innenfor det enkelte programområde.

Kommunal støtte til frivillig sektor
Gratis utleie av skolelokaler
Kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet.
(videreutvikling av eksisterende tiltak)
Prinsippsak om tiltaket behandles av bystyret parallelt med økonomiplanen. De økonomiske konsekvensene kan først anslås realistisk når forutsetningene er nærmere klargjort.
Nærmere omtalt under P12 Grunnskole, P07 Leselse, organisering og styring

Frivillighetsportal
Kommunen stiller til rådighet en frivillighetsportal på kommunens nettside. Portalen skal inneholde både informasjon om kommunens bistand til frivillige og en oversikt over lag og foreninger i Drammen.
(videreutvikling av eksisterende tiltak)
Nærmere omtalt under P07 Ledelse, organisering og styring

Frivillighetskoordinator
Kommunen oppretter en funksjon som frivillighetskoordinator sentralt i kommunens organisasjon, med ansvar for overordnet og tverrsektoriell tilrettelegging.
(nytt tiltak)
Funksjon som frivillighetskoordinator etableres høsten 2014 i virksomhet Service og administrasjon.
Nærmere omtalt under P07 Ledelse, organisering og styring

Elektronisk søknadsbehandling tilskudd og lokaler
Kommunen sørger for tilgjengelig og enkel behandling av søknader om økonomiske tilskudd og leie av lokaler.
(videreutvikling av eksisterende tiltak)
Tiltaket realiseres innenfor rammen av kommunens digitaliseringsstrategi. De økonomiske konsekvensene kan først anslås realistisk når forutsetningene er nærmere klargjort.
Det legges opp til omfattende investeringer i flerfunksjonshaller ved skolene. Eksisterende tilskuddsordninger opprettholdes uendret.
Nærmere omtalt under P07 Ledelse, organisering og styring

Frivillig arbeid i kommunale tjenester
Frivillige bidrag i tjenesteytingen
Kommunale virksomheter og programområder som yter brukerrettede tjenester tilrettelegger for økt samarbeid med frivillig sektor, med sikte på økt livskvalitet for brukere og beboere.
(nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak)
Nærmere omtalt under P02 Oppvekst, P03 Samfunns-sikkerhet, P05 Helse og omsorg, P13 Sosiale tjenester

Kulturoasen og frivilligsentralene
Kulturoasen og de kommunale frivilligsentralene videreføres og videreutvikles.
(videreutvikling av eksisterende tiltak) P06 Kultur
P05 Helse og omsorg
Styrking av kvaliteten i tilbudene til eldre og funksjonshemmede gjennom samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor blir en hovedsatsing i økonomiplan-perioden
Formelt samarbeid om profesjonell velferdsproduksjon Ansvar/omtale
Kjøp av brukerrettede tjenester / frivillig sektor som utfører
Dagens samarbeid mellom kommunale tjenester og ikke-kommersielle velferdsprodusenter videreføres, tilpasses og videreutvikles.
(nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak)
Nærmere omtalt under P02 Oppvekst, P05 Helse og omsorg, P13 Sosiale tjenester

Skille tilskudd og tjenestekjøp
Ved etablering av økonomisk samarbeid mellom kommunen og profesjonelle non-profit-organisasjoner skal det komme klart fram om kommunen yter tilskudd eller om kommunen kjøper tjenester.
(videreutvikling av eksisterende tiltak)
Langsiktige avtaler med frivillig sektor som leverandører
Avtaler mellom kommunen og profesjonelle non-profit-organisasjoner om bestiller-utfører-organisering av kommunale tjenester bør som hovedregel være langsiktige. (nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak)
Innenfor rusomsorgen, tilbud til mennesker med psykiske lidelser og andre brukerrettede tjenester videreutvikles samarbeidet med ideelle aktører i tråd med prinsippene i plattformen.
Offentlig-frivillig samarbeid (OFS) er også et satsningsområde i folkehelsearbeidet på P09 Idrett, park og natur.

Partnerskap og møteplasser
Årlig møteplass, kommunen tilrettelegger
Kommunen etablerer en årlig møtearena for dialog mellom frivilligheten og andre samfunnsaktører, og dialog mellom ulike deler av frivillig sektor. nytt tiltak)
Nærmere omtalt under P07 Ledelse, organisering og styring, 0 Politisk styring
Partnerskap i prosjekter, kommunen tilrettelegger
Kommunen arrangerer regelmessige møter mellom kommunale tjenester, næringslivet og frivillig sektor med sikte på etablering av konkrete partnerskap.
(nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak)

Paraplyorganisasjoner
Kommunen oppfordrer frivillige organisasjoner innenfor ulike felter til å etablere paraplyorganisasjoner etter mønster av idretten.
(nytt tiltak)

Tilrettelegging for partnerskap og samarbeid mellom ulike aktører innen frivilligheten, og mellom aktører i frivillig sektor, næringsliv og kommune vil være en av hovedoppgavene til frivillighetskoordinator.

Medvirkning, påvirkning og dialog
Medvirkningsordninger, kommunale beslutninger
Dagens medvirkningsordninger videreføres og videreutvikles. videreutvikling av eksisterende tiltak)
Nærmere omtalt under P07 Ledelse, organisering og styring, 10 Politisk styring
Årlig dialogmøte, kommunen deltar og tilrettelegger
Kommunen arrangerer årlige dialogmøter mellom politiske organer, kommunale tjenester og frivillig sektor i hver bydel. (nytt tiltak)
Videreutvikling av ordningene for medvirkning, påvirkning og dialog mellom kommunen (politiske organer, tjenesteyting, forvaltning og planlegging) og frivillig sektor utvikles løpende.

Mål og resultatstyring – MRS
Drammen kommune benytter mål og resultatstyring (MRS) som er forankret i bystrategiens (Drammen 2036) hovedmål om byvekst med kvalitet. MRS ble implementert som målstyringsverktøy i 2012 og er et styringsverktøy for ledere og politikere. Kommuneplanmålene i Drammen 2036 er operasjonalisert i økonomiplanen. Målene som settes i økonomiplanen er spesifikke, målbare, aksepterte og innenfor vedtatte budsjettrammer. Målformuleringene har resultatfokus og er forankret i alle programområder. De konsernovergripende målene i økonomiplanen rulleres årlig. Årsmeldingen viser i hvilken grad målene nås.

Vedtatte mål i økonomiplanen konkretiseres i virksomhetsplanene. Virksomhetsplanene skal reflektere og støtte målene som er politisk satt i økonomiplanen for programområdet. Gjennom virksomhetsplanene defineres virksomhetenes bidrag til at programområdet når økonomiplanmålene og som igjen sikrer at Bystrategiens målsettinger realiseres.

Målarbeidet mot økonomiplanen starter i juni hvor direktører, virksomhetsledere og planrådgiver deltar på Borddialoger med rådmannen. Grunnlaget for økonomiplanmålene diskuteres i Borddialogene. Sentralt i årets dialog var utviklingsmål og det å tenke nyskapende i forhold til hvordan Drammen kommune kan omprioritere ressurser for å fremme den beste tjenesteytingen på en kostnadseffektiv måte.

MRS målene er presentert i målskjemaer innenfor hvert programområde.

Langtidsbudsjett for Drammen kommune
Dette er en førstegenerasjons langtidsprognose for ti år frem i tid. Verktøyet og analysemodell befinner seg i en tidlig utviklingsfase og har derfor stor feilmargin. Konsekvensen av barnehage- og skolebehovsanalysen og andre tilgjengelig langtidsplaner er med i oversikten. Men gjennomgangen har også avdekket at det er krevende å utarbeide konkrete driftsbudsjett og investeringsplaner helt frem til 2024.

Ved utarbeidelsen av langtidsbudsjettet er dagens inntektssystem lagt til grunn og det er ikke tatt høyde for eventuell fremtidig kommunereform.

Befolkningsprognosen viser at antall innbyggere i Drammen kommunen vil stige med om lag 10 000 frem mot år 2024. Dette vil påvirke kommunens behov for investeringer og driftskostnader. Investeringer og driftskostnader kommunen kan vente seg frem mot år 2024 er synliggjort i eget vedlegg. Tanken bak vedlegget er å skape en bevisstgjøring rundt hvilke investeringer det er behov for fremover og hvilke driftskonsekvenser investeringene får for kommunen.

Den demografiske sammensetningen vil endre seg en god del de neste ti årene. En sammenligning av beregnet vekst i ulike befolkningsgrupper mellom landet og Drammen viser at Drammen kan få lavere vekst i gruppen 0 år og 67-79 år i perioden 2019-2024, mens høyere vekst i de resterende befolkningsgruppene. Drammen kan få en total befolkningsvekst på 7,7 % fra 2019-2024; og aldersgruppene 0 år, 6-12 år, 20-44 år og 90 år eller eldre, en vekst lavere enn dette nivået.

Den befolkningsgruppen som øker mest er de mellom 80-89 år med en vekst på 24 % fra 2019-2024. Når visse grupper enten synker eller øker mer enn den generelle veksten får dette følger for driftsutgiftene og skatteinntektene til kommunen. For eksempel var det i 2014 4,6 personer i yrkesaktiv alder per eldre, mens i år 2024 vil aldersbæreevnen reduseres til 4,1. I dette tilfellet defineres yrkesaktiv alder som befolkningen mellom 16-66 år, mens den eldre del av befolkningen er alle over 67 år.

For å møte den demografiske utviklingen er det nødvendig at kommunen foretar investeringer. I dette langtidsbudsjettet legges det opp til store investeringer innen helse, sosial og omsorg, skoler og barnehager. Totalt viser anslagene et samlet investeringsbehov i perioden i størrelsesorden 2,6 milliarder kroner. Det legges primært opp til å foreta investeringer som betraktes som nødvendige for å møte den demografiske utviklingen, samt opprettholdelse av dagens nivå innenfor for eksempel veinettet.

Inntektsnivået til kommunen vil være av stor betydning fremover. Det er beregnet at de frie inntektene vil få en årlig realvekst i intervallet 36,1-54,7 millioner kroner i perioden 2016-2024. Dette er en større vekst enn landsgjennomsnittet, noe som kommer av at Drammen kommune vil få en høyere befolkningsvekst sammenlignet med landet forøvrig.

I tillegg er det forventet at Drammen kommune sin befolkning vil bli mer kostnadskrevende. Analysen viser at de økte inntektene Drammen kommune vil få fra veksten i de frie inntektene ikke vil være nok til å kompensere for både den økte befolkningsveksten og det faktum at flere innbyggere vil ha krav på tjenester fra kommunen. Økte investeringer, krav til egenfinansiering og vekst lar seg derfor ikke løse uten at kommunen fortsatt må tenke nytt og hele tiden omstille og effektivisere sin tjenesteproduksjon.

Driftskostnadene er ventet å øke perioden. Spesielt gjelder dette innefor helse, sosial og omsorg. Totalt er det ventet at driftskostnadene tilknyttet de ulike programområdene vil stige med anslagsvis 345 millioner fra 2019 til 2024.
For å kunne finansiere investeringene må Drammen kommune fortsatt øke sin lånegjeld. Drammen kommune har siden 2007 økt sin brutto lånegjeld fra om lag 3 milliarder til 5,5 milliarder i 2014. Dette tilsvarer en netto gjeld per innbygger på 40 138 kroner i 2007 og på 73 905 kroner i 2014. Dette betyr en nesten fordobling på 7 år. Basert på de investeringene som er forventet gjennomført frem mot år 2024, er det antatt at gjelden vil øke ytterligere. I beregningen er det da lagt til grunn en egenfinansiering på 80 millioner kroner for å kunne gjennomføre investeringene og begrense lånegjelden.

Forutsetningen for å få til denne egenfinansieringen er at det gjennomføres omstilling og effektivisering av driften. Selv med disse forutsetningene og en relativ nøktern investering de siste årene i langtidsperioden vil brutto gjelden øke til 6,4 milliarder kroner i 2024.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s