Drammen med god økonomistyring

I disse dager står kommunereformen høyt på dagsorden. Kommuner over hele landet har sonderinger, drøftinger eller forhandlinger med én eller flere nabokommuner. Fordeler ved en storkommune settes opp mot mulige ulemper. Hva kan vi tjene og hva kan vi risikere å tape ved å danne en større kommune sammen? Den enkelte kommunes økonomi er et sentralt spørsmål. Vi gjør oss slike vurderinger i Drammen, og det er naturlig at våre naboer og mulige fremtidige partnere også har sine tanker om Drammens økonomi. Dette innlegget kan gjøre det enklere for dem som ønsker å se oss i kortene.

Lave inntekter men høy effektivitet
Det er et faktum at Drammen har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet, cirka 7 prosent. I Drammen har vi imidlertid god ressursutnyttelse og en effektiv tjenesteproduksjon. Drammen har i flere år vært den av de ti største kommunene i landet som får mest ut av pengene. Siste tall er fra 2014, og det året lå effektiviteten i Drammen kommune 13 prosent over snittet for de ti største kommunene.

Styrer mot driftsoverskudd
For å realisere kommunens ambisjoner trenger vi god økonomisk styring og streng budsjettdisiplin. For å finne rom til nye tiltak må vi frigjøre ressurser innenfor de rammene vi har. Drammen må derfor ha et driftsoverskudd. Norske kommuner anbefales å styre mot et netto driftsresultat på 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. De siste tre årene har driftsresultatet i Drammen ligget høyere enn dette.

Drammen kommune har investert mye de senere årene, i infrastruktur, skoler, barnehager og andre kommunale bygg og anlegg. Drammens samlede lånegjeld er ved inngangen til 2016 om lag 5,4 milliarder kroner. Av dette beløpet er cirka 1,2 milliarder kroner knyttet til vann og avløp. Målt per innbygger ligger dette over landsgjennomsnittet og over snittet for de ti største kommunene.

Kommunens rente- og avdragsutgifter ligger inne i driftsbudsjettet, og er beregnet å utgjøre cirka 130 millioner kroner i 2016, tilsvarende rundt 3 prosent av driftsbudsjettet.

Vi sikrer oss
For å sikre oss mot uventede utgifter og renteøkning har bystyret vedtatt en egen handlingsregel som er styrende i kommunens budsjettarbeid. Vi skal til en hver tid ha:

• en generell reserve på minimum 3 prosent av bykassens brutto driftsutgifter
• et rentesikringsfond tilsvarende 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld, ikke medregnet Startlån.

Ved inngangen til 2016 hadde kommunen et disposisjonsfond på 286 millioner kroner. De samlede avsetninger til disposisjonsfondet og rentesikringsfondet ligger derfor over det handlingsregelen krever. I tillegg kommer udisponert overskudd for 2015 på om lag 161 millioner kroner.

Ut over dette har bystyret vedtatt at minst 40 prosent av bykassens investeringer (ikke medregnet investeringer i vann og avløp) skal egenfinansieres. I 2015 ble dette kravet innfridd.

Ekstra nedbetaling av gjeld
Det siste året har Drammen kommune hatt lavere renteutgifter og lavere utgifter til pensjon enn budsjettert. Bystyret har vedtatt at deler av disse besparelsene skal benyttes til å redusere nedbetalingstiden på kommunens gjeld. Gjennomsnittlig nedbetalingstid på lån reduseres med dette fra 30 til om lag 25 år. Dette vil øke nedbetalingen med nær 35 millioner kroner i 2016 og med cirka 140 millioner kroner i den kommende fireårsperioden.

Høyt investeringsnivå
Drammen kommune vil fortsatt ha behov for et høyt investeringsnivå. Det planlegges investert 519 millioner kroner i 2016, og i alt 2 262 millioner kroner i den kommende fireårsperioden. De største investeringene vil skje innenfor grunnskole, med 578 millioner kroner og innenfor helse- sosial- og omsorgstjenester, med 320 millioner kroner i planperioden. I tillegg foreslås 502 millioner kroner til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp.

Begrenser veksten i lånegjelden
I budsjettet for 2016 legges det opp til driftsoverskudd på 116,3 millioner kroner, om lag 2,6 prosent av driftsinntektene. Videre utover i planperioden øker netto driftsresultat gradvis opp mot 139 millioner kroner per år. Et bedret driftresultat gjør det mulig for oss å egenfinansiere en større del av investeringene, og således ytterlige begrense veksten i kommunens gjeld.

Kommunen har store verdier
Kommunen har store verdier gjennom sitt eierskap i ulike selskaper, med Energiselskapet Buskerud (EB) som det største. EB eies av Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune med 50 prosent hver. Verdien av Drammen kommunes andel av EB er per i dag beregnet til et sted mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. I tillegg til EB henter kommunen utbytte fra Lindum og fra Drammen kino.

Disse verdiene, og verdiene i andre selskaper, kunne vært solgt for å nedbetale gjeld. Bystyret har imidlertid valgt å sitte på verdiene og innkassere utbytte. Det samlede utbyttet fra kommunens eierandeler i aksjeselskaper i 2016 er beregnet til 62,5 millioner kroner. Dette styrker vår driftsøkonomi betydelig.

Godt rustet for samarbeid i en ny kommune
God budsjettdisiplin og effektiv drift gjør at Drammen kommune kan levere gode tjenester, til tross for lavere inntekter enn landsgjennomsnittet. Store ambisjoner kan realiseres blant annet gjennom økt driftoverskudd. Vi bygger reserver, sikrer oss mot renteøkning og begrenser veksten i lånegjelden. Store verdier i selskaper gir oss årlig utbytte og kommunen et større handlingsrom.

Kommunene i Osloregionen er i konkurranse med hverandre.
Kommunene i Osloregionen er i konkurranse med hverandre.

En kommentar om “Drammen med god økonomistyring

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s