Fortsatt stø kurs i Drammen

Vi er stolte av forandringene som har skjedd i Drammen og som Høyre har vært med på. Fra å være en industriby, som frem til 90-tallet opplevde manglende investeringsvilje og en negativ utvikling, ser vi nå en by med tilflytting, investeringer og vekst. Drammen har utviklet seg i positiv retning fra oppstarten av arbeidet med kloakkrammeplanen i 1985 og frem til i dag. Rensing av elven, få orden på trafikken, elveparken og en oppgradering av sentrum er viktige stikkord for byens utvikling. Den positive utviklingen vil fortsette og grunnlaget for vekst er god med Osloregionens vekst.

Høyre har vært en del av det politiske flertall i Drammen sammenhengende fra valget i 1979, bortsett fra perioden 1999 – 2003. Hardt målbevisst arbeid over tid har gitt resultater.

Vi sier ja til vekst – ikke fordi befolkningsvekst er et mål i seg selv, men fordi veksten gir 10862608_10152631445957479_8002511949965336712_omuligheter til å utvikle Drammen til å bli en enda bedre by. Veksten medfører også utfordringer. Flere mennesker og flere arbeidsplasser skaper press på byens arealer og transportsystemer. Dette skal møtes med flere boliger og arbeidsplasser, fortrinnsvis i elvedalen med nærhet til effektive kollektivstrenger. Et effektivt og helhetlig transportsystem skal videreutvikles. Folk som ønsker å bo i by, søker urbane kvaliteter med kultur og nærhet til handel, service og et godt utbygd kollektivtilbud. Gjennom behandlingen av kommuneplanen har vi lagt til rette for å ta imot en økt vekst.

Samtidig skal hele byen tas i bruk, og det skal fortsatt være lett tilgang for alle drammensere til grøntområder, marka, elva og fjorden. Drammen skal ha et mangfoldig boligtilbud med variasjon i pris og størrelse og med vekt på tilgjengelighet, livsløpsstandard, bevaring og miljøvennlig boligbygging og rehabilitering.

Drammen skal, etter Høyres mening, være det regionale tyngdepunktet vest for Oslo hvor eksisterende næringer kan videreutvikles, og hvor det er attraktivt å etablere ny næring. Antall arbeidsplasser skal øke i takt med befolkningsveksten, slik at egendekningen av arbeidsplasser opprettholdes. Det skal arbeides for å få universitet og for å styrke kompetanse på alle trinn fra barnehage via grunnskole til videregående nivå. Drammen trenger flere mastere og flere mestere, og det skal være attraktivt for disse å utøve sitt yrke i byen vår. Etablering av nytt områdesykehus på Brakerøya vil være viktig for Drammen som kommune og som region.

Byen vokser. Drammen får behov for 1500 nye barnehageplasser og trenger skoleplass til 4000 nye elever de neste 15–20 årene. Undervisningen vil danne grunnlaget for fremtidig verdiskapning i byen. Metodikken i Norges beste skole er overført til byens barnehager, og barn i Drammen skal kunne oppfylle hele sitt faglige potensial – med dokumentert bedre læringsutbytte enn landsgjennomsnittet.

Fellesskapet har ansvar for å gi effektiv hjelp og gode muligheter til barn og unge som har en vanskelig start i livet. De siste årene har stadig flere barn hatt behov for oppfølging fra barnevernet, og det skal møtes med forebyggende innsats og tidlig intervensjon. Dette vil redusere behovet for inngripen og forekomsten av så vel fysiske som psykiske lidelser.

Befolkningsøkning, og ikke minst økningen i andelen av eldre innbyggere, vil stille publikum foran torgscenenstørre krav til kommunens tjenester innenfor helse og omsorg. Drammen har allerede i dag betydelige utfordringer med hensyn til folkehelse. Mennesker med pleie- og omsorgsbehov skal ha innflytelse på det tjenestetilbudet de er avhengige av, og, så langt som mulig, ha anledning til å fatte beslutninger som angår deres eget liv. Utvikling av omsorgstilbudet fremover vil være mer individuelt tilpasset enn det tilbudet vi ser i dag.

Kommunen skal søke samarbeid med frivillige for å kunne supplere de kommunale tjenestene, ikke minst blant de stadig flere friske eldre. De vil være en stor ressurs for bysamfunnet. De neste årene skal grunnmuren i fremtidens omsorgstilbud bygges.

Inkludering, likeverd og likestilling skaper det mangfoldige Drammen. Det er disse grunnleggende verdiene som sikrer åpenhet og deltagelse for alle. Vi er optimister på vegne av Drammen og de neste årene vil vi fornye, videreutvikle og forbedre byen. Slik skal kommunen bli bedre for oss som bor her. Drammen skal være en raus og inkluderende by med størst innsats overfor de som har de største behovene. Alle mennesker har ressurser, og disse skal mobiliseres til beste for den enkelte og for fellesskapet. En stadig større del av befolkningen skal være i arbeid eller i aktivitet, og færre skal være avhengig av sosialhjelp og andre offentlige ytelser. Utenforskapet skal reduseres, og flere skal styre eget liv.

En av de store endringene i drammenssamfunnet de siste ti årene har vært at innbyggerne og bybrukerne fra andre kommuner i stadig større grad søker til og etterspør kulturtilbud. Det er økende besøk ved byens ulike kulturarenaer og mange av gjestene kommer fra Asker, Bærum og Oslo. Det viser tilbudets attraktivitet både i form og innhold. Kulturens betydning i byen øker med graden av urbanisering. I takt med at byen vokser, skal kulturtilbudet utvides, både i bredde og omfang, slik at alle grupper i befolkningen kan oppleve og delta i kulturaktiviteter.

Vi skal legge til rette for at Drammens innbyggere kan bli mer fysisk aktive, for å bedre Bragernes promenade junifolkehelsen. Terskelen for å være fysisk aktiv skal være så lav som mulig. Så vel mosjonister som barn og eldre skal få mulighet til å bruke infrastrukturen innenfor idrett og friluftsliv, og de skal føle seg velkommen. Det skal også legges til rette for mer fysisk aktivitet innenfor de kommunale tjenesteområdene, i barnehager og skoler og for funksjonshemmede og eldre. En time fysisk aktivitet hver dag i Drammensskolen er ett viktig skritt i riktig retning.

Bydelene er en viktig del av byen, og deres betydning skal styrkes. Den enkelte bydels særpreg og kvaliteter skal videreutvikles ved oppgradering av sentrumsområder og nærområder. Skolenes rolle som arenaer for aktiviteter i nærmiljøet skal styrkes. Høyre vil legge en flerkjernet utvikling til grunn for videreutviklingen av byen.

Drammen kommune vil gjøre store investeringer de neste ti årene, blant annet i bydelene, barnehager, skoler, tilbud til eldre, idrettsanlegg, veier og parker. Store investeringer krever finansiell styring og disiplin, slik at kommunen til enhver tid kan betjene lån og avdrag. Da må driften være i balanse, og det må settes av midler til investeringene.

Drammensregionen er imidlertid avhengig av at alle ansvarlige trekker i samme retning. Kopi av Grønland Union med bygningerNyetablering av boliger og arbeidsplasser må i stor grad skje i knutepunktene og langs etablerte kollektivtrasserer for å redusere transportbehovet med bil. Transporttilbudet krever store investeringer gjennom Buskerudbysamarbeidet. Det for å bygge effektive transporttjenester for flere, både på bane, buss, vei og for gående og syklende. Bystrategien forutsetter at også Buskerud fylkeskommune og statlige etater har evne og vilje til å samarbeide om nødvendige investeringer i Drammensregionen.

Et viktig tiltak for at Drammen skal bli en bedre kommune for oss som bor her, er å:

  • Sørge for at kommunens tjeneste- og velferdstilbud for oss innbyggere har høy kvalitet.
  • Bidra til valgfrihet og muligheter.
  • Sørge for at næringslivet har de beste vilkår for nyskapning og vekst.

Sammen skaper vi det gode livet i fremtidens Drammen.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s