Drammensskolen på rett vei

I Drammen er det vel 7 900 skoleelever og om lag 3 500 barn som går i barnehagen. Ved neste byjubileum, i 2036, vil disse tallene ha økt til henholdsvis 11 500 elever og 5 200 barn. Barnehager og skoler er med på å forme barns og unges liv og det er derfor viktig at kommunen utvikler et godt tilbud. Høy kvalitet i barnehager og skoler er en viktig investering i hver enkelt barn og ungdom, til beste for oss alle. Derfor er det hyggelig at eksempelvis Statsminister, Kunnskapsminister og NHO-dir. Skogen Lund finner Drammensskolen som innovativ, faglig god og verdt et besøk. Jeg ser på det som en bekreftelse på at vi har en Drammensskole på rett vei.

Vi trenger en fremtidsrettet skole. Barn som begynner i barnehage i år går ut av skolen i 2036. De vil leve og arbeide i et annerledes Norge. Allerede i dag utdanner vi barn til fremtidige stillinger som i dag ikke finnes, men som vil etableres i takt med teknologiutviklingen. Fremtidens arbeidsmarked vil kreve nye ferdigheter, og vil være preget av digitalisering og globalisering. Det vil være få ufaglærte jobber igjen. De fleste jobbene vil kreve en form for kompetanse. Med en høyt utdannet og omstillingsdyktig befolkning, er få land bedre rustet til å håndtere dette enn Norge.

Høy kvalitet i det ordinære læringsløpet fra barnehage til og med videregående skole er aller viktigst, for å lykkes med å gi barn og unge bedre kompetanse og en solid plattform til voksen-livet. Drammen kommune ønsker å bedre faglig og sosial læring ytterligere gjennom positive forsterkningstiltak. Målet med en god skole er å forebygge utenforskap, sikre sosial utjevning og styrke barns og unges forutsetninger for videre utdanning og fremtidig yrkesdeltakelse. Derfor har vi i Drammen fire forsterkningstiltak vi har valgt å tilby våre unge, men som du ikke finner i mange andre kommuner. Drammensskolen skal utgjøre en positiv forskjell.

Tiltakene er:

  • Gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier
  • Aktivitetsskole
  • Sommerskole
  • Et ekstra kvalifiseringsår – Ung 11

Gratis barnehage
Alle som ønsker barnehageplass får dette umiddelbart i Drammen. For flere familier er imidlertid kostnaden for stor. Bystyret har derfor bestemt at gratis barnehageplass skal tilbys alle familier med lav inntekt (for tiden under 428 000 kroner i året). Målet med gratis barnehage er å styrke barns språkferdigheter, bedre integreringen og forebygge barnefattigdom.

Gratis barnehage er et målrettet tiltak for de barna som trenger det mest. Etter flere år med gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier, har Drammen kommune tilbudt gratis barnehage fra og med 1. oktober 2014. Tilbudet er attraktivt, og per 1. oktober 2017 var det 525 barn som benyttet tilbudet. Mange av disse har innvandrerbakgrunn.

Aktivitetsskole
Levekårsplan 2016-2019 ble behandlet av bystyret i juni 2015. Ett av tiltakene Levekårsplanen peker på er å etablere en aktivitetsskole – for læring og trivsel.
Ambisjonen for aktivitetsskolen er å være et tilbud som fremmer elevenes faglige og sosiale læring. SFO avvikles.

Brandengen og Fjell skoler startet et prøveprosjekt med aktivitetsskole for sine 1.- klassinger i august 2016. Fra høsten 2017 er ordningen utvidet slik at alle elever fra 1. til 4. trinn ved de to skolene får tilbudet. Fra høsten 2018 utvides tilbudet til ytterligere 6 barneskoler, og fra høsten 2019 vil alle barneskolene i Drammen være med.

Ved begge skoler er andelen elever som deltar på aktivitetsskolen større enn det det var som benyttet seg av SFO. Aktivitetsskolen er gratis for barn i lavinntektsfamilier.

Et tiltak for sosial utjevning
Aktivitetsskolen inneholder mer læring enn tilbudet i SFO, hvor det har vært mest fokus på omsorg og lek. Med dette styrkes hele læringsløpet og levekårene forbedres for alle barn og særlig for barn fra familier med lav inntekt. Sosiale forskjeller utjevnes.

Fokus er læring
Læring skjer best i et sosialt fellesskap, i undersøkende og problembasert arbeid, gjennom lek og bevegelse, ved bruk av fantasi og kreativitet. Barna skal utvikle abstrakte kunnskaper, kritisk og kreativ tenkning og evne til å praktisere det de har lært.

Læring i aktivitetsskolen deles inn i fire områder: 

  • Språklig aktivitetsskole
  • Aktiv aktivitetsskole
  • Utforskende aktivitetsskole
  • Sosial aktivitetsskole


Fremdeles frivillig

Aktivitetsskole er ikke heldagsskole og er fremdeles frivillig. Det er ikke slutt på frilek, for lek og læring henger sammen. Det viktigste er å velge læringsstøttende lekeaktiviteter. Både Fjell og Brandengen skoler har et stort antall elever med minoritetsbakgrunn. I aktivitetsskolen nås mange av disse og elevenes språkutvikling styrkes.

Sommerskolen
Sommerskolen er et populært tilbud. Ved oppstart sommeren 2014 var det cirka 250 elever som deltok, over to uker. Siden da har snøballen bare rullet. Sommeren 2017 ble tilbudet nok en gang utvidet, fra to til fire uker, og denne gangen fikk også ungdomsskoleelever et tilrettelagt sommerskoletilbud. Totalt deltok 1 560 elever, sammen med 42 aktivitetsledere.

Tilbudet er gratis for alle elever. En av målsetningene med tiltaket er å bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen får et godt og tilstrekkelig fundament for å gjennomføre videregående opplæring.

Lokale samarbeidsaktører og dyktige studenter blir rekruttert inn som kursledere. Samtidig er sommerskolen en verdifull rekrutterings- og profileringsarena som øker attraktiviteten til Drammen kommune som arbeidsgiver og tilgangen til velkvalifiserte lærere.

Sommerskolen skal videreutvikles både for barne- og ungdomsskoleelever, slik at elevene får bedre forutsetninger for å lykkes. Sommerskolen avbryter en litt for lang ferie, for åtte eller ni uker er for lenge å være borte fra læringsarbeid.

Et ekstra kvalifiseringsår – Ung 11   
Ung 11 har startet som en prøveordning høsten 2017. Bakgrunnen for tiltaket er at det i Drammen er det færre ungdommer som starter direkte på videregående skole etter avsluttet grunnskole og færre som fullfører videregående opplæring, sammenlignet med resten av landet. Dette er et tilbud ungdommen velger selv.

Ung11 har flyttet inn i nye lokaler i Dronninggaten 15. Det er ansatt to pedagoger og arbeidet er i gang. Per i dag er det 8 elever i tilbudet, men tilbudet er skalert for å ta imot inntil 30 elever. Prosjektet Ung11 har to overordnede målsettinger:

– Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå
videregående opplæring.

– Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og
individuell tilpasning.

Ung11 er altså et tilbud til elever som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole. Det kan for eksempel gjelde elever som er sent ankommet til landet, elever som har stort fravær grunnet sykdom eller elever som av andre årsaker ikke har tilstrekkelig grunnlag til å starte i videregående skole.

Bystyret i Drammen har i over 10 år hatt fokus på skoleutvikling og lagt føringer for kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Det har gitt resultater og arbeidet tas nå videre gjennom Kvalitetsplan for Læringsløp Drammen.  Vi ønsker at Drammensskolen skal utgjøre en positiv forskjell for våre barn og unge. Skoleutvikling er et langsiktig arbeid. Drammensskolen er på rett vei.

Ønsker du å lese mer om skole og barnehage i Drammen kan du se her

 

Blogglisten hits

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s